Förskolor och skolor är enligt miljöbalken anmälningspliktiga, detta för att skydda barns hälsa.

  • Verksamheten ska enligt miljöbalken anmälas 6 veckor innan start. 
    pdf Anmälan skolverksamhet (136 KB)
  • Utebliven anmälan resulterar att en miljösanktionsavgift tas ut.
  • Inomhusmiljön i skola/förskola omfattas av miljöbalkens regler. Reglerna är till för att skydda elevernas hälsa.
  • Ansvaret för att reglerna följs ligger på verksamhetsutövaren.
  • Åre kommuns samhällsbyggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och kontrollerar att skolan uppfyller reglerna i miljöbalken. Tillsynen är delegerad till tjänstepersoner på Åre kommuns miljöavdelning. 

- Många personer på liten yta – ställer höga krav på ventilation och städning
- Bristerna i inomhusmiljön påverkar alla, men särskilt barn med allergi och astma
- 10 % av eleverna har astma och 15 % har allergisk snuva, 3-5 barn i varje klass 
- Låg luftomsättning och bristande underhåll av ventilationsanläggningen – ger fler klagomål och mer luftvägsbesvär
- Brister i städningen kan ge allergiska besvär samt astma hos överkänsliga barn – riskerar att prestera sämre samt ger högre frånvaro
- Ett bra fungerande arbete med underhåll innebär att brister såsom till exempel fukt och mögel upptäcks innan de ger upphov till hälsoproblem. 

Skolor och förskolor omfattas av förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Vilket i praktiken innebär att en skriftlig egenkontroll i form av rutiner måste finnas för verksamheten. Här under ges exempel på innehåll:

- Ansvarsfördelning (till exempel gentemot fastighetsägare)
- Underhållsplan
- Städrutiner (inklusive mer sällanstäd såsom textiltvätt)
- Rutin för hantering av smittutbrott
- Hantering av klagomål
- Resultat från ronder av fastigheten