Skogsbruksplanen är ett viktigt verktyg för att få en tydlig bild om hur skogen ser ut och hur den kan skötas. Den består av kartor och beskrivningar av vad som finns på varje skifte.

I skogsbruksplanen kan du till exempel se:

  • hur gammal skogen är
  • vilka trädslag det finns och hur mycket av varje
  • storlek på skiften
  • när skogen ska röjas och gallras

Åtgärderna görs med olika intervall. Det kan vara flera olika åtgärder på samma område, eller avdelning som det heter, beroende på ålder på träden. I planen anges också ytor som ska avsätts för bevarande av natur som ska vara orörd eller brukas väldigt försiktigt. I dessa områden finns en biologisk mångfald som till exempel död ved och trädvältor som man vill bevara.

Åre kommun har cirka 600 hektar produktiv skogsmark. Det finns även mark där det växer skog men som inte kan brukas på grund av till exempel berg (hällmarker), myr, kärr och liknande. Dessa kallas impediment. Mycket av Åre kommuns skog ligger tätortsnära, alltså intill våra samhällen. Det betyder att den skogen ska skötas med stor försiktighet. Vid en eventuell åtgärd ska då hänsyn tas till friluftslivet, rekreationsmöjligheter, biologisk mångfald och djurliv.

Åre kommun är miljöcertifierade i både FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (The Programme for Endorsement of Forest Certification). De syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, bevara biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljöer och sociala och etiska värden värnas. När vi behöver utföra jobb i Åre kommuns skog och anlita en entreprenör, måste de också vara miljöcertifierade.

Åre kommuns skogsbruksplan gäller mellan 2018 till 2028. Därefter görs en uppdatering.

Åre kommuns skogsbruksplan

pdf Åre kommuns skogsbruksplan (2.03 MB)