Har du synpunkter på vår verksamhet? Vi vill att du som tar del av våra insatser ska känna dig nöjd med insatserna och tycka att du får ett bra bemötande. Det är värdefullt  för oss att få ta del av dina synpunkter – det ger oss en chans att förbättra oss. Vänd dig i första hand till personalen eller chefen på den enhet du får din hjälp/insats ifrån.

Om det uppstår problem som det inte går att komma till rätta med finns möjlighet att vända sig till patientnämnden, som är gemensamma för landstinget och länets kommuner.

På våra särskilda boenden finns boenderåd som är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan dig som boende och ledningen samt andra verksamheter där samverkan kan bli aktuell. För mer information kontakta din chef.

icon Lämna synpunkter och klagomål (118.71 kB)
 

Kvalitetsberättelse

Det är viktigt för oss att veta hur kvalitén i vår verksamhet ser ut. Nationella och egna uppföljningar av verksamhetens kvalitet redovisas i en årlig patient- och kvalitetsberättelse.
pdf Kvalitetsberättelse 2016 (174 KB)

Öppna jämförelser

Det är viktigt för oss att veta hur vår verksamhet uppfattas. Detta tar vi reda på till exempel genom att delta i Socialstyrelsens nationella enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen".

pdf Äldre om hemtjänster 2018 (24.59 MB)

pdf Äldre om säbo 2018 (24.68 MB)

Äldreguiden

I Äldreguiden kan du jämföra kvaliteten på vården och omsorgen av äldre, både enskilda boenden och kommuner kan jämföras.
Äldreguiden