Samråd av förslag till ändring av detaljplan för expresslift på fastigheterna Mörviken 1:130 samt del av 1:75 i Åre by.

 

Planändringen görs på två befintliga detaljplaner med syftet att möjliggöra utveckling av Åres skidområde genom tillförandet av expresslift. Ändringarna som genomförs syftar till att möjliggöra byggnation av en ny skidlift och därmed utveckla skidområdet. 

Övriga justeringar eller tillägg i planen syftar till att säkerställa liftens lämplighet, möjliggöra utveckling av skidområdet eller justeras för att göra gällande markanvändning planenlig. 

Planen är ute på samråd från 2023-03-24 till och med 2023-04-17.

 

Samrådshandlingar 

Plankarta ändring 2321-P05/17

Plankarta ändring 2321-P16/2

Planbeskrivning 2321-P05/17

Planbeskrivning 2321-P16/2

Illustrationskarta ändring 2321-P05/17

Illustrationskarta ändring 2321-P16/2

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Utredningar

Dagvattenutredning

PM Geoteknisk utredning

MUR (Marktekniskundersökningsrapport) 

Markradarrapport

Naturvardesinventering

 

 

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.