Förslag till ändring av detaljplaner för expresslift på fastigheterna Mörviken 1:130 samt del av 1:75 i Åre by.

Planändring görs på två befintliga detaljplaner med syftet att möjliggöra utveckling av Åres skidområde genom tillförandet av expresslift. Ändringarna som genomförs syftar till att möjliggöra byggnation av en ny skidlift och därmed utveckla skidområdet. 

Övriga justeringar eller tillägg i planen syftar till att säkerställa liftens lämplighet, möjliggöra utveckling av skidområdet eller justeras för att göra gällande markanvändning planenlig. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-09-14 att anta detaljplanen. 

Antagandehandlingar:

Utredningar och bilagor finns längst ned på sidan. 

pdf Underrättelse om antagande (161 KB)

pdf Protokollsutdrag med antagandebeslut (1.36 MB)

pdf Besvärshänvisning (141 KB)

pdf Plankarta 2321-P05-17 (1.14 MB)

pdf Plankarta 2321-P16-2 (613 KB)

pdf Planbeskrivning 2321-P05-17 (2.81 MB)

pdf Planbeskrivning 2321-P16-2 (3.05 MB)

pdf Illustrationskarta 2321-P05-17 (611 KB)

pdf Illustrationskarta 2321-P16-2 (765 KB)

pdf Granskningsutlåtande (524 KB)

Granskningshandlingar (t.om. 2023-07-04)

Utredningar och bilagor finns längst ned på sidan.

pdf Underrättelse om granskning (151 KB)

pdf Plankarta 2321-P05/17 (754 KB)

pdf Plankarta 2321-P16/2 (626 KB)

pdf Planbeskrivning 2321-P05/17 (2.88 MB)

pdf Planbeskrivning 2321-P16/2 (3.13 MB)

pdf Illustrationskarta 2321-P05/17 (611 KB)

pdf Illustrationskarta 2321-P16/2 (773 KB)

pdf Samrådsredogörelse (591 KB)

Samrådshandlingar (tom 2023-04-17) 

Utredningar och bilagor finns längst ned på sidan.

Plankarta ändring 2321-P05/17

Plankarta ändring 2321-P16/2

Planbeskrivning 2321-P05/17

Planbeskrivning 2321-P16/2

Illustrationskarta ändring 2321-P05/17

Illustrationskarta ändring 2321-P16/2

Utredningar

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan Reviderad (264 KB)  (Reviderad till antagande)

pdf PM Geoteknik Reviderad (9.17 MB)  (Reviderad till antagande)

pdf PM Skötselplan Reviderad (3.42 MB)  (Reviderad till antagande)

pdf Dagvattenutredning (8.19 MB)  (Reviderad till granskning)

MUR (Marktekniskundersökningsrapport) 

Markradarrapport

Naturvardesinventering

 

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.