Avfallstrappan

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas hand om. I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras.

Varje år slänger vi svenskar nästan 500 kilo avfall per person. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor. Desto högre upp i avfallstrappan desto bättre för miljö och klimat.

Avfallstrappans olika steg

 1. Det första steget handlar om att minimera avfall, vilket innebär att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet för att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön.

  Genom att minimera resursanvändningen och undvika att bidra till avfall finns några saker du kan tänka på:


  * Behöver jag verkligen den här saken?

  * Om ja, kan jag låna eller hyra den i stället för att köpa den?
  * Finns alternativ som använder mindre och/eller mer miljövänliga resurser?

  Läs mer under förebygg ditt avfall på vår hemsida.
  Förebygg ditt avfall
 2. Det avfall som redan finns ska vi försöka återanvända. Det kan vi göra genom att till exempel skänka, sälja eller lämna in saker till en secondhand.
 3. När återvinning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag med bland annat förpackningar och tidningar, men också genom kompostering och rötning av matavfall.
 4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.
 5. Avfall som ska ut ur kretsloppet och som inte kan hanteras på annat sätt går till deponering. Det finns olika deponier beroende på hur farligt avfallet är.