2017 antog kommunfullmäktige den nuvarande visionen för Åre kommun som lyder "Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö". En kommunövergripande vision pekar ut riktningen för kommunens mål, styrning, ledning och verksamheternas arbete. Tillsammans med medborgarna vill vi tydliggöra riktningen och gemensamt skapa en visionsberättelse som samlar flera olika perspektiv och tankar om vad visionen betyder och innebär.

Processen för att skapa en visionsberättelse

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en bygdeutvecklingsberedning, vars uppgift är att ansvara för att fördjupa den demokratiska processen i Åre kommun, främja lokal utveckling, lokala demokratiformer, medborgardialoger och medborgarbudgetar.

Målet med beredningen är att med hjälp av medborgardialog arbeta fram en kommunövergripande visionsberättelse för vision 2050 med utgångspunkt i den befintliga visionen.

Under 2020 tillsattes resurser för att genomföra en visionsprocess som ska leda till att fylla visionen med mening och innehåll utifrån olika perspektiv; en visionsberättelse.

Så ser processen ut


(Klicka på bilden för att förstora den)

 1. Förstudie (hösten 2020)
  En förstudie genomförs i syfte att identifiera utmaningar och behov för att hitta lämpliga former av medborgardialogaktiviteter och innehåll.

 2. Medborgardialogaktiviteter (april - juni 2021)
  Genomförande av olika medborgardialogaktiviteter för att samla in idéer, tankar och synpunkter från medborgarna.

 3. Bearbetning av material (juni - september 2021)
  Materialet som samlats in under de olika medborgardialogaktiviteterna bearbetas och analyseras.

 4. Sammanställning av rapport och förslag på visionsberättelse (oktober - november 2021)
  Förslag på en visionsberättelse som baseras på medborgardialogerna tas fram och sammanställs i en rapport.

 5. Förankring i kommunens verksamheter och politiska nämnder (november 2021)
  Rapporten med förslaget på visionsberättelsen sprids inom Åre kommuns organisation för förankring och kännedom.

 6. Beslut (december 2021)
  På kommunfullmäktiges sammanträde i december 2021 tas beslut om en ny visionsberättelse för vision 2050.

Var befinner vi oss nu?

Just nu befinner vi oss i steg 2 i visionsprocessen. Tre olika medborgardialogaktiviteter är planerade att genomföras under perioden april - juni. Dessa aktiviteter är:

 • Samtal med medborgare
  Den 15 april ringer förtroendevalda och tjänstepersoner upp 200 slumpvis utvalda medborgare för en dialog om vision 2050.
 • Inhämtning av synpunkter genom olika kanaler
  Från och med den 27 april kan alla medborgare som vill lämna in idéer, tankar och synpunkter om visionen på olika sätt. Klicka här för mer information
 • Målgruppsdialoger enligt metod "Lyssna 360"
  Denna medborgardialog handlar om ett aktivt arbete med att fånga in så många perspektiv som möjligt, positiva-negativa, från unga till äldre, nyanlända-svenskfödda, olika geografiska områden och så vidare. Detta sker genom att handplocka intervjupersoner som bär dessa perspektiv.