Vision 2050: Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla

Åre kommuns vision "Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö" pekar tillsammans med visionsberättelsen ut riktningen för kommunens mål, styrning, ledning och verksamheternas arbete.

Visionsberättelsen består av åtta punkter som syftar till att tydliggöra visionen och baseras på medborgarnas önskemål om en långsiktig utveckling fram till år 2050.

 1. DELAKTIGHET
  Åre kommun ska göra det möjligt för medborgare att vara delaktiga i och kunna påverka beslut som har betydelse för kommunens utveckling.

 2. JÄMLIKHET
  Åre kommun ska aktivt arbeta för att utjämna ojämlika förutsättningar i bygderna samt identifiera bygdernas möjligheter och stärka dem.

 3. MÅNGFALD
  Åre kommun ska aktivt arbeta för mångfald bland invånare, inom näringslivet, kulturen och bland fritidsaktiviteter.

 4. HÅLLBARHET
  Åre kommun ska aktivt arbeta för hållbar utveckling av miljön, ekonomin och den sociala hållbarheten.

 5. FRAMFÖRHÅLLNING
  Tillgången av kommunal service i Åre kommun ska gå i takt med tillväxt och inflyttning.

 6. ANSVAR OCH RIKTNING
  Åre kommun ska ta ansvar, modiga beslut och visa tydlig riktning.

 7. VÄRNA OCH VÅRDA NATUREN
  Åre kommun ska värna och vårda den storslagna naturen. Utveckling behöver ske hållbart. Det ska finnas möjlighet för alla att vistas i naturen.

 8. UTVECKLA MED EFTERTANKE
  Åre kommun ska utvecklas med eftertanke. Vid nybyggnationer ska kommunen beakta en estetiskt tilltalande utformning, värna kulturmiljöer och ta hänsyn till naturen.

 

Under 2020 påbörjades arbetet med visionsprocessen i syfte att fylla Åre kommuns vision med mening och innehåll. Tillsammans med medborgarna ville vi tydliggöra riktningen och gemensamt skapa en visionsberättelse som samlar flera olika perspektiv och tankar om vad visionen betyder och innebär. 

Visionsprocessen steg för steg

Visionsprocessens olika steg.1. Förstudie (hösten 2020)

Arbetet inleddes med en förstudie då tio medborgare intervjuades för att utforska intresse, vilja och möjlighet för medborgare att delta med tankar och åsikter i ett visionsarbete.

 

2. Medborgardialogaktiviteter (april - juni 2021)

Under våren 2021 påbörjades medborgardialogerna i tre olika steg. Först genomfördes 200 telefonsamtal till slumpvis utvalda telefonnummer i Åre kommun jämt fördelade geografiskt, till blandade åldrar och i fördelning mellan män och kvinnor. En kväll i april samlades politiker och tjänstepersoner för att ringa till kommunmedborgare. Uppringningarna resulterade i 46 genomförda samtal om Åre kommuns framtid och synen på visionen.

 

I steg två uppmanades kommunmedborgare (med flera) att dela med sig av sina drömmar om Åre kommun år 2050 samt tankar och synpunkter om Vision 2050 genom att fylla i en enkät på kommunens hemsida. Denna möjlighet kommunicerades genom kommunens Facebooksida och gratistidningen Årebladet som skickas ut till samtliga hushåll i Åre kommun. Sammanlagt 68 enkäter fylldes i genom denna uppmaning.

 

Därefter genomfördes sexton intervjuer med personer, särskilt utvalda för att representera skilda perspektiv. De representerar inte ”alla” ungdomar, eller ”alla” kulturarbetare, men bidrar genom sina särskilda erfarenheter till att bredda och berika visionsberättelsen.

 

Här kan du läsa mer om medborgardialogerna som genomfördes och ta del av medborgarnas tankar

 

3. Bearbetning av material (juni - september 2021)
Materialet som samlades in under de olika medborgardialogaktiviteterna bearbetades och analyserades för att hitta mönster och gemensamma teman.

 

4. Förslag på visionsberättelse som presenterades för medborgarna (oktober - november 2021)
Analysen resulterade i en första version av visionsberättelsen som publicerades i kommunens digitala kommunikationskanaler med en uppmaning till allmänheten att tycka till om i vilken utsträckning man ansåg att visionsberättelsen stämde överens med ens egna tankar om Åre kommuns framtid.

Facebookinläggen gav totalt 11 976 exponeringar och samtliga inlägg har fått positiv feedback i form av ”Gilla”. 48 personer tog sig vidare till are.se och fyllde i enkäten om igenkänning i visionsberättelsen. På en skala mellan 1-6 (1 instämmer inte alls, 6 instämmer helt) blev det genomsnittliga värdet 5,32.

Visionsberättelsen diskuterades även i en mindre arbetsgrupp bestående av medborgare som deltagit i intervjuerna.

Ovanstående former av medborgardialoger inte är detsamma som att tillfråga samtliga medborgare. Efter ett antal enkäter och intervjuer kunde vi ändå uppleva en slags ”perspektivmättnad”, ungefär samma tankar och åsikter började återupprepa sig. Vid arbete med medborgardialoger är det ett tecken på att perspektivinsamling i 360 grader fyllt sitt syfte.

 

5. Förankring i kommunens verksamheter och politiska nämnder (november 2021)
Utifrån de inkomna synpunkterna efter provtryckningen av första versionen gjordes en revidering av visionsberättelsen. Arbetet med visionsprocessen och det slutliga förslaget till visionsberättelsen sammanställdes i en rapport som spreds inom Åre kommuns organisation för förankring och kännedom.

 

6. Beslut (december 2021)
På kommunfullmäktiges sammanträde i december 2021 togs beslut om att anta visionsberättelsen som en del av vision 2050. 

 

Ladda ner rapporten om visionsberättelsen

pdf Visionsberättelse Vision 2050 (1021 KB)