Samhällsbyggnadskontoret jobbar just nu med ett planprogram för centrala Duved. Syftet med arbetet är att möjliggöra för fler bostäder och verksamheter i Duved, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister och att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk.

I planprogrammet lyfts övergripande frågor så som byggnadsvolymer och höjder, ändrade användningar: bebyggelse, park och torg, trafikmiljö med fokus på gång- och cykel och parkeringsbehov för att studeras i ett tidigt skede, innan enskilda detaljplaner påbörjas. Eftersom att Karolinervägen, Stinsvägen och Hamrevägen alla ägs av Trafikverket så har även en Åtgärdsvalsstudie gjorts för att undersöka vilka brister det finns i trafikmiljön idag och hur dessa skulle kunna åtgärdas. 

Samråd 22 juni till 9 augusti 2021

Planprogrammet är nu ute på samråd. Det betyder att du har möjlighet att tycka till om de tankar och planer som finns. Utvecklingen som föreslås kommer att beröra många människor och kommunen vill därför skapa en dialog kring förslaget och samla in kunskap och perspektiv om det aktuella området, för att förbättra beslutsunderlaget.

Samrådshandlingar och tillhörande bilagor finns tillgängliga på kommunens hemsida (se nedan) samt på kommunhuset i Järpen, på Åre bibliotek och ICA Duved.

Synpunkter

Synpunkter på programförslaget ska lämnas skriftligt senast 9 augusti 2021.

Märk gärna ditt yttrande med Plan.2019.17 så blir det lättare för oss att administrera.

  • Via e-post till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Via post till: Åre kommun, Planenheten, Box 201, 837 22 Järpen

Fortsatt arbete

Efter samrådstidens slut kommer vi gå igenom och sammanställa alla de åsikter som vi tagit del av. De blir en viktig del av beslutsunderlaget till politikerna och ger dem god möjlighet att avgöra hur planprocessen ska fortsätta. Om planen inte justeras utifrån dina åsikter så kommer en motivering till varför finnas med i programsamrådsredogörelsen. Planprogrammet ska godkännas av kommunfullmäktige och därefter kan detaljplaneprocesser starta.

Det är först i nästa steg, i arbetet med detaljplaner, som de bindande juridiska bestämmelserna för markens användning kommer att bestämmas. Även i denna process kommer det såklart finnas möjlighet att yttra sig om de kommande planerna.

Frågor
Har du frågor om planprogrammet är du välkommen att kontakta planarkitekt Maria Gyllner (2021-06-22 - 2021-07-16) och Annalena Wigge (2021-07-19 - 2021-08-09). Är ni en grupp som har funderingar är ni välkomna att kontakta oss så kan vi boka in ett digitalt möte under vecka 25 till och med vecka 28.

  • Telefon: 0647-161 00
  • E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Handlingar

Samrådshandlingar

pdf Planprogram centrala Duved (19.92 MB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (226 KB)

Bilagor

pdf Åtgärdsvalsstudie (3.70 MB)

pdf Åtgärdsvalsstudie Bilaga 1 (267 KB)

pdf PM Trafik (4.87 MB)

pdf Arkeologisk utredning (1.66 MB)

pdf Naturvärdesinventering, förstudie (2.49 MB)

pdf Naturvärdesinventering, fältinventering (2.25 MB)

pdf Byggnadsinventering Duved 2020 (3.36 MB)

pdf Åre KMP (187.34 MB)

pdf Geo PM Område A och B (567 KB)

pdf Geo MUR Område A och B (4.28 MB)

pdf Geo PM Område C (574 KB)

pdf Geo MUR Område C (2.29 MB)