Restauranger, tillverkningsindustrier, hantverkare och andra verksamheter ansvarar till stor det själva för att deras avfall tas omhand på ett riktigt sätt.

Kommunerna ansvarar inte bara för det kommunala avfallet från privatpersoner utan också för liknande avfall från kontor, restauranger, skolor etc.

Den som ger upphov till annat avfall än kommunalt avfall, exempelvis industrier och företag i byggbranschen, ansvarar själva för att avfallet transporteras bort och omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt enligt bland annat Miljöbalken.

Läs mer om avfallssortering för verksamheter

Samlokalisering
Utsortering och insamling matavfall, verksamheter
Avfallssortering verksamheter