Kommunen har under 2022 startat ett arbete att upprätta en parkeringsstrategi för Åre kommun och nu finns ett förslag på strategin. Arbetet med att ta fram en parkeringsstrategi initierades augusti 2018 i ett initiativärende av miljöpartiet. Planenheten tilldelades uppdraget som startades igång på riktigt under slutet av 2022. 

Parkeringsstrategin innehåller ett förslag till ny parkeringsnorm, strategier för cykel, bil och bussparkering samt ett avsnitt om möjligheter till flexibla parkeringstal. Förslaget på ny parkeringsnorm redovisar parkeringstal för olika verksamheter till exempel för boende, skolor, handel och industri.

Syftet med parkeringsstrategin är att bidra till en mer hållbar utveckling genom att erbjuda bättre möjligheter att resa hållbart och skapa förutsättningar att välja andra transportmedel utöver bilen.  Effektivare parkeringslösningar och planering frigör mark för bostäder och samhällsservice, gemensamma ytor och bättre livsmiljöer.

Parkeringsnormen som föreslås är en revidering av befintliga parkeringstal som endast gäller för Åre samhälle idag. Parkeringsstrategin inkluderar hela kommunen och en zonindelning av kommunens orter används för att redovisa parkeringstalen i kommunens olika orter. Zonindelningen återfinns i strategin men redovisar Zon A (Åre by), Zon B (Stationssamhällena Storlien, Duved, Undersåker, Järpen och Mörsil) och Zon C (Övriga kommunen, dvs alla andra orter och områden). Tillägg från tidigare norm är också att krav på cykelparkering redovisas.

Parkeringsstrategin omfattar också möjligheter att arbeta med flexibla parkeringstal, något som erbjuds när fastighetsägaren kan ordna andra mer hållbara mobilitetsåtgärder för att minska behovet av att äga och resa med bil. Att arbeta med mobilitetslösningar för sänkta parkeringstal är beroende av zon, förutsättningar och typ av verksamhet. Arbetet är frivilligt och kommer att påverka de som slutligen nyttjar byggnationen, det vill säga eventuellt boende, hyresgäster och verksamheter.

 

Parkeringstal är något som vid arbete med detaljplaner och bygglov används som en vägledning för hur många bil – och cykelparkeringar som ska anordnas för verksamheten. Vägledningen är användbar för handläggare på kommunen men också för exploatörer och byggherrar som planerar byggprojekt, detta för att beräkna och göra antaganden om hur mycket plats som behövs för att ordna det krävda antalet parkeringar. Parkeringstalen som redovisas i parkeringsstrategin är en så kallas miniminorm, dvs ett minimiantal på antal parkeringar som behöver ordnas. Parkeringstalen gäller alltså i samband med ny – och ombyggnation och syftar till att fungera som riktlinjer för handläggare, fastighetsägare och byggherrar för att skapa tydlighet vid planering av parkering.

Parkeringsstrategin är ett dokument som alltså omfattar hela kommunen och redovisar strategier och vägledning för planering av parkering. Särskilt betydande blir den i första hand för handläggare på kommunen och byggherrar då den reglerar kraven på parkering och redovisar antalet bil – och cykelparkeringar som ska ordnas. Effekten av strategin syftar till att förbättra trafik – och parkeringssituationen för medborgare och besökare i kommunen och främja hållbara färdmedel som kollektivtrafik och cykel. Effekterna av arbetet med flexibla parkeringstal syftar till att minska de klimatskadliga utsläppen och samtidigt bibehålla mobilitet. Strategin har upprättats enligt nuvarande lagstiftning gällande parkering och tar stöd i nationella, regionala och lokala hållbarhetsmål.

 

November 2023: Insamling av synpunkter.

December 2023– Februari 2024: Analysering av inkomna synpunkter och revideringar.

April 2024: Godkännande i Kommunstyrelsen.

  pdf Parkeringsstrategi Förslag (2.29 MB)

Samverkan och dialog

Under november 2023 har samverkan gjorts inom kommunens interna avdelningar samt har det funnits möjlighet för medborgare och näringsliv att lämna synpunkter på strategin. Synpunkter har samlats in genom att info och enkät skickats ut i Årebladet, Åre Destinationsbolag samt företagarforum med hjälp av kommunens näringslivsenhet. 

Tack till er som tog er tid att svara på enkäten!

För er som önskade ta del av resultatet av samverkan så kommer det att skickas ut till er när vi har bearbetat synpunkterna och reviderat parkeringsstrategin.