Här har vi samlat alla blanketter för bygg- och rivningsärenden

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till, att ändra en byggnads användning eller att inreda ytterligare en bostad. Murar och plank kräver ibland bygglov samt att ändra en byggnad inom detaljplanerat område så att utseendet påverkas avsevärt. Inom detaljplanerat område krävs det även bygglov för att sätta upp skyltar och ljusanordningar. I Bygglovsguidens handbok hittar du mer information om att söka bygglov.

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

 

En anmälan ska till exempel göras om man vill:

* Göra en komplementbyggnad enligt Attefallsregeln (läs mer om det här).

* Göra viktiga ändringar i konstruktionen, ventilationen, VA-systemet, i eldstäder eller i rökkanalen.

* Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas

* Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation vatten- och avlopp (även på tomt)

* Underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra tomtens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Ibland behöver du också marklov inom områden med områdesbestämmelser.

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov. Om det som ska rivas inte är bygglovspliktigt behöver man inte söka om rivningslov heller.

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området är 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattnet. Strandskydd innebär förbud att bygga samt ändra byggnader inom fastigheten. Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från förbudet, om särskilda skäl föreligger. 

 

Det finns sex särskilda skäl där kommunen kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna, nämligen om det aktuella området:

* redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften

* är väl avskilt från strandlinjen av till exempel en väg eller liknande

* behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet

* behövs för att utvidga en pågående verksamhet 

* behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse eller

* behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

 

Läs mer om strandskydd på naturvårdsverkets hemsida.

Du kan begära förhandsbesked om det råder oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns att bygga eller dela din fastighet.

 

Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras. Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna. 

 

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. I annat fall måste en ny prövning om förhandsbesked göras.

Vid installation av ny eldstad och vid ändring av en befintlig eldstad krävs att du gör en anmälan enligt PBF 6 kap 5§. Med eldstäder menas oljepannor, vedpannor, kakelugnar, braskaminer, pelletskaminer, elpannor och liknande. Behöver eldstaden en ny rökkanal/skorsten kan även bygglov behövas. Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.

 

Innan anläggningen tas i bruk ska anläggningen besiktigas av en sotare och skorstensfejarmästarens godkända besiktningsintyg ska inlämnas till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden utfärdar då ett slutbesked och eldstaden kan tas i bruk.