LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt. Åre kommun har via det statliga bidraget för lokala vattenvårdsprojekt under vintern 2020 fått beviljat projektstöd för att genomföra en åtgärdsstudie för Tegefjällsområdet med fokus på Natura 2000.

Projektet avser att göra en kartläggning av källor som påverkar Natura 2000-området Åreälven i Tegefjällsområdet och sammanställa åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslagen ska syfta till att uppnå god ekologisk status samt bidra till att uppfylla det nationella miljömålet ”levande sjöar och vattendrag”, vilket är ett av de prioriterade miljömålen i Jämtlands län.

I dagsläget når inte Åreälven upp till god ekologisk status vilket alla vattenförekomster ska göra som huvudregel, enligt vattenförvaltningen.

Projektet bygger vidare på den fördjupade bevarandeplanen för Natura 2000-området Åreälven med biflöden, vilken fastställdes av Länsstyrelsen 2018.

I projektet ska följande ske;

  1. undersökning av avrinningsförhållanden och var erosion kan uppstå;
  2. utredning av skred och ras;
  3. kartläggning av grönytor; samt
  4. framtagande av åtgärdsförslag.

Inom projektet planeras även workshops att anordnas för att diskutera lösningsalternativ.

Projektet planeras pågå mellan år 2020 och 2022 och ska redovisas i två delrapporter under åren 2020 och 2021. Slutrapporten ska presenteras för Länsstyrelsen i november 2022.