Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan till vänster.    

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-09-14 att anta detaljplan för byggnation av ny expresslift på fastigheterna Mörviken 1:130 och del av 1:75 i Åre. Detaljplanen vinner laga kraft om beslutet inte överklagas inom besvärstiden. Mer information hittar du här.

Fördjupad översiktsplan för Undersåker och Brattland

Ett arbete med en fördjupad översiktsplan för Undersåker och Brattland har påbörjats under 2022. Mer information hittar du här.