Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan till vänster.  

 

Samråd avseende förslag till detaljplan för fritidsbostäder och restaurang i Bydalen

Förslag till detaljplan för fritidsbostäder och restaurang på del av fastigheten Hallens-Backen 1:38 med fler, är nu ute på samråd. Detta innebär att synpunkter på planförslaget kan lämnas till planenheten fram till och med 2022-08-16. Planförslaget och tillhörande utredningar finns att ta del av här

 

 

Samråd avseende förslag till detaljplan för bostäder i Ottsjö

Förslaget syftar till att tillskapa bostadstomter i Ottsjö på fastigheterna Ottsjö 1:163, 1:209 mfl. Samtidigt justeras användning på fyra befintliga tomter och en liten del av en äldre detaljplan upphävs. Synpunkter på planförslaget kan lämnas till planenheten fram till och med 2022-07-07. Planförslaget och tillhörande utredningar finns att ta del av här. 

Granskning av fördjupad översiktsplan för Åredalen

Förslaget till fördjupad översiktsplan är nu ute på granskning. Det betyder att det är den andra och sista gången det finns möjlighet att tycka till om förslaget. Granskningen pågår från den 20 april till och med den 15 juni 2022.
Läs mer