Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan. 

 

Samråd av detaljplan för förskola och bostad mm på del av Hamre 2:43 m.fl i Duved.
Planens huvudsyfte är att skapa förutsättningar att bygga en större förskola med tillhörande friytor, parkeringar, hämta-lämnazon med mera i centrala Duved. Planens användning medger även äldreboende och LSS-boende. Läs mer.
 

 

 

Samråd om fördjupad översiktsplan för Åredalen.
Planen var ute på samråd från 2019-02-04 till och med 2019-04-10. Nästa steg i processen är att det omarbetade förslaget ska skickas ut på granskning. Målet är att det ska göras vid årsskiftet 2020/2021.
Läs mer