Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan till vänster.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-15 att anta ändring av detaljplanen för fiskodling i Kall på fastigheten Västgård 1:29.

Detaljplanen vinner laga kraft 2022-10-08 om beslutet inte överklagas. Läs mer

 

Samråd avseende förslag till detaljplan för fritidsbostäder och restaurang i Bydalen

Förslag till detaljplan för fritidsbostäder och restaurang på del av fastigheten Hallens-Backen 1:38 med fler, är nu ute på samråd. Detta innebär att synpunkter på planförslaget kan lämnas till planenheten fram till och med 2022-08-16. Planförslaget och tillhörande utredningar finns att ta del av här