Foto: Renar

Det finns fem samebyar som har renbetesmarker i Åre kommun. Dessa är Handölsdalen, Kall, Njaarke, Tåssåsen och Jovnevaerie samebyar. En sameby är inte en by utan är en ekonomisk samarbetsform och utgör även ett bestämt landområde.

RÄTTEN ATT BEDRIVA RENSKÖTSEL i Sverige regleras i rennäringslagen och är förbehållen den samiska befolkningen, men för att få utöva den rätten måste man vara medlem i en sameby. Av alla samer i Sverige är det bara ungefär tio procent som är medlemmar i någon sameby. En sameby är ett geografiskt område som ofta sträcker sig från skogsområdena i inlandet till fjällen vid gränsen mot Norge. På så sätt följer samebyarnas områden fjällrenens årliga vandringar från skogsland till fjäll.

SAMEBYN UTGÖR BÅDE EN EKONOMISK SAMARBETSFORM OCH ETT BESTÄMT LANDOMRÅDE. Inom detta geografiska område får medlemmarna i samebyn bedriva renskötsel. I delar av området får medlemmarna dessutom fiska och jaga. Renskötselrätten grundar sig på begreppet urminnes hävd, det vill säga att samerna jagat, fiskat och nyttjat renbetesmarkerna i urminnes tider.

INOM EN SAMEBY FINNS FLERA OLIKA RENSKÖTSELFÖRETAG som kan ha en eller flera ägare. Samebyn leds av en styrelse som väljs på årsstämman. Det är styrelsen som tar kollektiva beslut om betesmarker, gärden och de gemensamma arbeten som ska utföras. Samebyns marker räcker för ett visst antal renar, beroende på areal och markbeskaffenhet.

RENSKÖTSELOMRÅDET sträcker sig från Idre i söder till Treriksröset i norr. Det är länsstyrelserna som bestämmer hur många renar en sameby får ha och fram till 2007 även samebyarnas geografiska gränser. Sedan 2007 regleras samebyarnas gränser av Sametinget.

RENNÄRINGEN ÄR ETT RIKSINTRESSE. Med riksintresse menas ett område, plats eller enstaka objekt som anses viktig för landet och representerar ett allmänt intresse. Kriteriet för riksintressen är att de har särskild betydelse för sitt samhällsområde och ska skyddas från påverkan. Andra riksintressen är exempelvis vägar, mineralresurser, naturvård, kulturmiljöer, fiske och friluftsliv.