Förvaringstankar för brandfarliga vätskor, så kallade cisterner, blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja eller skadas av sättningar i marken.

Eftersom läckage av olja kan få förödande konsekvenser för mark, vatten, djur och växter och dessutom kan medföra stora saneringskostnader finns det regler som gäller dig som förvarar dina kemikalier i cistern.

Nedanstående information om regler för cisternkontroll och informationsplikt gäller cisterner för brandfarliga vätskor (eldningsolja, dieselolja, även spillolja) som rymmer mer än 1 kubikmeter vätska, eller mer än 250 liter vätska om cisternen är lokaliserad inom vattenskyddsområde.

pdf Anmälan cistern (154 KB)

Notera: Nya regler gäller från 1 juli 2018. Denna sida har uppdaterats enligt de nya reglerna. Fram till och med den 30 juni 2018 gäller NFS 2003:24 och MSBFS 2014:5.

En cistern ska kontrolleras regelbundet med intervall som bestäms av cisternens korrosionsbeständighet och placering (inom vattenskyddsområde eller inte). Den ska också kontrolleras om man misstänker att den är skadad, om man har gjort större ändringar eller reparationer av den, om en stationär cistern har flyttats samt om den ska användas på ett väsentligt annorlunda sätt än tidigare. Den ska dessutom ha kontrollerats vid tillverkning (före installation) samt direkt efter installation.

 

Kontrollerna ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan. Ackrediterade kontrollanter hittar du på SWEDACs webbplats. Protokollen från kontrollerna ska sparas tills cisternen tas ur bruk.

Information ska lämnas till miljöavdelningen minst fyra veckor innan man ska ta i bruk en öppen cistern på mer än en kubikmeter i eller ovan mark, eller en cistern för mer än 250 liter brandfarlig vara inom vattenskyddsområde.

 

När en cistern tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Miljöavdelningen ska informeras, exempelvis genom att du skickar in kopia på skrotningsintyg. Miljöavdelningen kan besluta att ytterligare åtgärd (plombering, bortforsling, sandfylling med mera) krävs innan cisternen ska räknas som tagen ur bruk.
 
Beroende på användningsområde och cisternens storlek kan det även behövas tillstånd för ”förvaring av brandfarlig vara”. Tillstånd söks hos Räddningstjänsten. För mer brandfarliga varor så som vissa gaser, thinner och bensin krävs tillstånd redan vid hantering av små mängder.

Kopia på kontrollrapport från återkommande kontroll ska skickas in till tillsynsmyndigheten, miljöavdelningen.
 

Förenklat gäller:
•  Cisterner på minst 1 kubikmeter ska kontrolleras vart 12:e år (gäller K-cisterner samt S-cistern med inre korrosionsskydd och yttre målning).
•  Cisterner som inte uppfyller kravet på korrosionsbeständighet ska dock kontrolleras vart 6:e år (gäller övriga S-cisterner).
•  Rörledningar med diameter större än DN 50 ska kontrolleras antingen vart 12:e år (korrosionsbeständiga) eller vart 6:e år (S-ledningar).
Inom vattenskyddsområde

 

Alla cisterner inom vattenskyddsområde ska utrustas med sekundärt skydd. Undantag gäller dock för "villatankar" inomhus som står under regelbunden uppsikt.
 

Ytterligare krav kan ställas i de lokala vattenskyddsföreskrifterna