I Åre kommun finns drygt 1900 aktiva företag och fler än 800 arbetsställen som betalar ut lön till anställda.

Antalet nystartade företag i kommunen är mycket högt. Det ligger på samma nivå som i storstadsregionerna. 2018 nystartade 16,8 stycken företag per 1 000 invånare i Åre kommun. 3 470 jobb finns i kommunens småföretag. Det är 58 procent av samtliga jobb i kommunen och 80 procent av jobben i privata företag. Sammantaget är småföretagen den största arbetsgivaren i kommunen. 43 procent av skatteintäkterna kommer från småföretag och deras anställda vilket motsvarar 202 miljoner kronor. Det är mest i hela Sverige.

Möt Johan på House Be

Johan och hans familj flyttade från Stockholm till Åre för några år sedan. Nu jobbar Johan med programmering på ett av företagen på House Be.
Läs mer om House Be

Näringslivsstrategi och serviceplan

Strategi för näringslivsutveckling 2015-2020 beskriver Åre kommuns övergripande mål för näringslivsutveckling samt tydliggör vilka områden och åtgärder som är betydelsefulla för den kommunala organisationen att prioritera för att stärka företagandet och skapa bättre förutsättningar för näringslivsutveckling i Åre kommun.

 

Strategin ska fungera som ett inriktningsdokument i kommunens arbete med näringslivsutveckling och företagsklimatfrågor och ge vägledning och stöd i beslut.

 

Åre kommuns strategi för näringslivsutveckling

Kommersiell, offentlig och ideell service har mycket stor betydelse för att skapa miljöer i hela Åre kommun där det är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt vistas som besökare. Det behövs en plan för att säkerställa tillgången till och utvecklingen av grundläggande service där människor bor och verkar. Därför har Åre kommun tagit fram en serviceplan.

 

pdf Serviceplan för Åre kommun (1.40 MB)

Åre kommuns bygder

Åre kommun består av sex bygder. Dessa är:

  1. Kallbygden
  2. Västra bygden-Storlien
  3. Åre-Duved
  4. Södra Årefjällen-Undersåker
  5. Järpen-Mörsil
  6. Västra Storsjöbygden (Mattmar-Hallen-Bydalen)

Klicka på kartan för att göra den större.

Följande orter är Åre kommuns serviceorter:

- Duved

- Åre

- Kall

- Undersåker

- Järpen

- Mörsil

- Hallen

Åre kommun har också pekat ut ett antal servicepunkter. Dessa är:


- Storlien
- Kallsedet
- Ottsjö
- Mattmar

Kallbygdens intresseförening och Kalls lanthandel har tillsammans med Åre kommuns säkerhetssamordnare och landsbygdsutvecklare etablerat en SOT-punkt vid Kalls lanthandel. En SOT-punkt (service- och trygghetspunkt) är en servicepunkt som har en integrerad krisberedskap för att kunna behålla en viss nivå av service i händelse av en krissituation. Det gäller framförallt att kunna säkerställa tillgång till livsmedel och drivmedel under en kortare period.

 

Investeringen har finansierats med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Reportage

Landsbygdsutvecklare Ulf Halleryd

Sedan januari 2019 har Åre kommun en landsbygdsutvecklare vars uppdrag är att samordna Åre kommuns strategiska och operativa landsbygdsutveckling. Genom samverkan är syftet att utveckla och stärka hela Åre kommuns attraktionskraft.

 

Landsbygdsutvecklaren heter Ulf Halleryd och arbetar för att skapa miljöer i hela Åre kommun där det ska vara attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt vistas som turist och besökare.

 

– Tillsammans med mina kollegor och politiker i Åre kommun verkar vi för att alla orter och bygder i kommunen ska få en gynnsam utveckling. Åre kommun är en väldigt stor kommun till ytan och innefattar mycket mer än området kring Åre och Duved, säger Ulf.

 

”Roligt att träffa alla engagerade människor”

Arbetet innefattar även att tillsammans med utvecklingsgrupper, byalag, föreningar och boende samt företagare i bygderna ta fram lokala utvecklingsplaner och genomföra utvecklingsaktiviteter.

 

– I den här sortens arbete utgår vi alltid från behovet i respektive bygd och även om utmaningarna kan vara likartade kan behoven se ganska olika ut. Nu har vi snart satt igång utvecklingsprocesser i alla sex bygder i kommunen och det är väldigt roligt att träffa alla engagerade, handlingskraftiga och visionära människor där ute, berättar Ulf entusiastiskt.

 

Måste hitta innovativa lösningar

Ulf beskriver sitt arbete som otroligt varierande med vitt skilda frågor som kan kopplas till landsbygdsutveckling på ett eller annat sätt. Listan kan göras lång med såväl stora som små frågor.

 

– En utmaning är att vissa delar i kommunen är glest befolkade och i minsta laget för att skapa ekonomisk bärkraft för kommersiella och offentliga aktörer. På platser där exempelvis kundunderlag, elevunderlag eller antalet brukare är för få måste vi hitta innovativa lösningar för att kunna erbjuda en rimlig servicenivå för de människor som bor och verkar där, avslutar Ulf.