Här har vi samlat vanliga frågor och svar som rör det tillfälliga stoppet av detaljplaner. Saknar du svar på din fråga är du välkommen att kontakta planenheten på 0647-161 00 eller mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Alla beviljade planbesked och nyinkomna planansökningar som är inom områden där det finns begränsningar i VA-kapacitet omfattas av det tillfälliga stoppet. Undantag finns för de områden där VA-kapacitet är säkrad, till exempel Storlien. Undantaget gäller även planer som avser verksamhet som är av särskild samhällsnytta. Sådana planer kommer att bedömas från fall till fall. De planer som påverkas kommer att få information om detta.

Undantaget gäller i de delar av kommunen där det finns tillräcklig avloppskapacitet och för planer som avser verksamhet som är av särskild samhällsnytta är undantagna det tillfälliga stoppet. Exempel på områden som har tillräcklig avloppskapacitet är Storlien och exempel på verksamhet som är av särskild samhällsnytta kan vara förskolor, skolor, permanentbostäder (hyreslägenheter) eller verksamheter som genererar flertalet arbetstillfällen. Sådana planer kommer att bedömas från fall till fall.

Stoppet är planerat att pågå till och med 2025, det vill säga att de pausade detaljplanerna först kan komma att påbörjas efter 1 januari 2026. 

Under tiden som det tillfälliga stoppet pågår kommer Åre kommun att arbeta med långsiktig strategisk samhällsplanering där bland annat VA-plan och dagvattenstrategier är delar av det arbetet. När detta arbete är klart kommer det finnas tydligare styrning i var, när och hur olika områden ska utvecklas. Åre kommuns intention är att alla beviljade planbesked ska kunna fortsätta när det tillfälliga stoppet är slut. 

Sedan år 2000 har Åre kommun haft en konstant befolkningstillväxt. Under dessa år har befolkningen ökat med ungefär 2 500 personer, vilket motsvarar en befolkningsökning på 26 procent. Det är en fantastisk utveckling och Åre kommun är glada över att vara en attraktiv plats dit många vill flytta. Den kraftiga befolkningsökningen ställer dock höga krav på den kommunala servicen. Utifrån den rådande ansträngda vatten- och avloppskapaciteten behöver Åre kommun nu vidta åtgärder för att stå bättre rustade inför framtiden.

Kommunerna i Sverige har planmonopol. Det betyder att det bara är kommunerna som har befogenhet att bestämma om en detaljplaneläggning ska ske och anta detaljplaner. Således kan kommunerna också fatta beslut om att inte detaljplanelägga.

 

Enlig plan- och bygglagens 2 kap 5 § 3 pkt så ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Går detta således inte att säkerställa ska marken inte heller planläggas för det.

Möjligheten att söka planbesked kvarstår, dock kommer färre besked att medges under denna period. De planbesked som medges måste uppfylla de undantagen som finns, det vill säga att områdena har säkrad VA-kapacitet och/eller planer som avser verksamhet som är av särskild samhällsnytta.

Troligen inte, dock kan pågående planer i Åredalen påverkas av ledningsnätskapaciteten till Vikverket. Tekniska avdelningen kommer under första kvartalet 2023 upprätta en åtgärdsplan för ledningsnätet. När åtgärdsplanen är levererad ska den utvärderas och eventuella åtgärder som påverkar berörda detaljplaner ska tas hänsyn till. Hur åtgärderna på ledningsnätet påverkar berörda detaljplaner utreds från fall till fall och kan komma att påverka den fortsatta processen och tidplanen.

Alla planer som pausas kommer inte att belastas med kostnader. När det tillfälliga planstoppet är slut och planarbetet kan påbörjas kommer planavtal att tecknas och sökande kommer då att belastas med kostnader för nedlagd tid.

Den formella handläggningen måste genomföras av Åre kommun, och den kommer inte att påbörjas under denna period. Som exploatör finns det inget lagligt hinder att upprätta det underlag som kan komma att krävas vid en planprocess. Innehållet i utredningarna och metoden som används kommer dock att granskas av Åre kommun när planarbetet formellt påbörjas och Åre kommun har inte möjlighet att vara stöd i dessa frågor innan dess. Därför avråder Åre kommun att detta görs eftersom alla förutsättningar och direktiv som krävs för att upprätta dessa underlag inte är definierade och risken är stor att de kan förändras under tiden av det tillfälliga stoppet. Väljer exploatören att genomföra dessa utredningar mot Åre kommuns inrådan gör exploatören det på egen risk och resultatet kan bli att utredningarna måste göras om när planarbetet formellt påbörjas.

De beviljade planbesked som omfattas av ovan nämnda undantag kommer att prioriteras efter innehåll och där planen som avser verksamhet som är av särskild samhällsnytta kommer att prioriteras högst. Detta medför att den uppskattade uppstartstiden som stod i planbeskedet kan komma att ändras beroende på var den enskilda planen hamnar i prioritetsordningen.