Tisdagen den 18 april beslutade kommunfullmäktige om ett nytt inriktningsbeslut för Åre kommuns samhällsplanering. Inriktningsbeslutet ska främja kommunal service och permanentbostäder i Åre kommun.

Bakgrund: Detaljplanestopp 20 juni 2022

Sedan år 2000 har Åre kommun haft en konstant befolkningstillväxt och en växande besöksnäring. Under dessa år har befolkningen ökat med ungefär 2 500 personer, vilket motsvarar en befolkningsökning på 26 procent. Det är en fantastisk utveckling och Åre kommun är glada över att vara en attraktiv plats som många vill flytta till eller besöka. Det stora intresset ställer dock höga krav på den kommunala servicen. 

Därför fattade kommunfullmäktige i Åre kommun i juni 2022 ett beslut om ett tillfälligt stopp för nya detaljplaner till och med år 2025. Detta beslut grundade sig på den ansträngda vatten- och avloppssituationen i Åredalen (området mellan Sta och Såå) samt ett uppdämt behov av permanentboende och kommunal service i samma område.

Nytt inriktningsbeslut 18 april 2023

Sedan detaljplanestoppet i juni 2022 har Åre kommun sett att det finns ytterligare utmaningar i kommunens vatten- och avloppshantering, där bland annat kapaciteten i Vik reningsverk varit överskattad i tidigare beräkningar. Utifrån den kapacitet som finns kvar i framförallt Viks reningsverk behöver nu kommunen prioritera vad kvarvarande kapacitet ska nyttjas till. Den 18 april 2023 fattade därför kommunfullmäktige i Åre kommun ett nytt inriktningsbeslut gällande den framtida samhällsplaneringen. Inriktningsbeslutet framgår i nedanstående punkter.

  1. Kommunal service och permanentbostäder är den primära inriktningen för samhällsplanering i Åre kommun tills ny kommunal reningsverkskapacitet är säkerställd. Undantag gäller i de delar av kommunen där det finns tillräckligt med avloppskapacitet.
  2. Den sekundära inriktningen är detaljplaner som är av samhällsnytta för Åre kommun och ska bedömas från fall till fall utifrån kvarvarande kapacitet och värden för samhällsnyttan.
  3. Fördjupade översiktsplaner i Åredalen och Undersåker/Brattland ska genomföras så att det tydliggörs att all önskad utveckling ej ryms inom nuvarande avloppskapacitet utan att ytterligare avloppskapacitet krävs.
  4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att pausa de pågående detaljplanearbeten samt medgivna planbesked som ej stämmer överens med punkt 1 och 2 och är inom området för fördjupad översiktsplan för Åredalen.
  5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att innan 2025 års utgång ha undersökt kommunala reningsverk och redovisa dess kapacitet och status i samtliga verk och ledningsnät. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en prioriteringsordning av kartläggningen.
  6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja vattentjänstplanen ska påbörjas under 2023.

Vanliga frågor

Samhällsnytta är kommunal service kopplat till kommunens välfärdsuppdrag i form av förskolor, skolor, särskilda boenden, allmänna platser (park, lek med mera), infrastruktur (gång- och cykelvägar, vägar, vattenförsörjning, avlopp med mera).

 

Samhällsnyttiga detaljplaner är strategiskt viktiga planer, det vill säga planer som vars syfte är att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i Åredalen/Åre kommun, och är av stort intresse för allmänheten, samt planer som bidrar till en levande kommun som är långsiktigt hållbar, ekologisk, ekonomisk och socialt.

Ett område som bedöms som bättre lämpad för permanentboende görs det med hänsyn till närhet till skola och förskola, kollektivtrafik och service. I områden avsedda för att tillskapa nya bostäder för permanent boende ska stor hänsyn tas till de typer av behov som finns. Så som tillskapandet av byggrätter för garage och förrådsbyggnader och ytor för lek och rekreation. Inom områden där ambitionen är att bygga för permanent boende är det viktigt att tillräckliga friytor planeras för att tillskapa goda boendemiljöer och livsmiljöer på lång sikt.


Viktigt att ha i åtanke är dock att det juridiskt inte är möjligt att styra huruvida en bostad blir en permanent bostad eller ett fritidshus. Dock så går det i många detaljplaner att utläsa vad som har varit fokus utifrån lokalisering och detaljplanens syfte.


I markanvändningskartan i granskningshandlingen för Fördjupad översiktsplan för Åredalen pekas utvecklingsområden ut för mångfunktionell bebyggelse, permanent boende, turistiskt boende, förskola och verksamheter ut. Intentionen är att utgå från dessa utvecklingsområden när bedömningen om vad ett område är bäst lämpad för genomförs.

Åredalen omfattas av området mellan Sta – Såå och Vikverkets verksamhetsområde. 

Sedan år 2000 har Åre kommun haft en konstant befolkningstillväxt. Under dessa år har befolkningen ökat med ungefär 2 500 personer, vilket motsvarar en befolkningsökning på 26 procent. Den kraftiga befolkningsökningen ställer höga krav på den kommunala servicen. 

Åre kommuns besöksnäring har också ökat stadigt de senaste åren och Åre har gått från att vara en utpräglad vinterdestination till att vara en plats turister besöker året om. Detta är också något som ställer höga krav på reningsverket i Vik.

 

Reningsverket i Vik har ett föråldrat ledningsnät som måste åtgärdas, och kapaciteten i reningsverket börjar uppnå det givna tillstånd som verket har.

En vattentjänstplan är en plan eller strategi för att organisera och reglera vattenförsörjning och avloppshantering inom ett område. Den kan omfatta områden som vattenförsörjning, avloppshantering, kvalitetssäkring, infrastrukturplanering och kommunikation/samverkan med intressenter. Syftet är att säkerställa hållbar och effektiv hantering av vattenresurser för att möta samhällets behov och skydda miljön.

Planen stannar i det skede den befinner sig i just nu och återupptas när vi har utökat kapaciteten tillräckligt mycket i våra reningsverk. Inget arbete sker i planen under tiden.

Detaljplanestoppet i juni 2022 innebär tillfälligt stopp för nya planbesked samt paus för planer med positivt planbesked där det inte finns planavtal. Vad som inte berördes av beslutet i juni 2022 var pågående planarbeten med planavtal.

 

Beslutet som fattades på kommunfullmäktige den 18 april 2023 ger alltså kommunstyrelsen i uppdrag att även pausa pågående detaljplanearbeten som inte uppfyller kriterierna kring att bedriva kommunal service, bygga permanentbostäder eller att detaljplanen innebär samhällsnytta för Åre kommun.

Alla pågående detaljplaner samt planbesked som inte syftar till kommunal service och permanentbostäder i områden där det inte finns det finns tillräckligt med avloppskapacitet kommer att bli pausade. Samma sak gäller för detaljplaner som inte är av samhällsnytta för Åre kommun.


Utifrån ovanstående inriktningsbeslut föreslår därför Åre kommuns tjänstemannaorganisation att följande planärenden avslutas:

 

• Detaljplan för utbyggnad av Tott Hotell i Åre, Totten 2:43 och Totten 2:45

• Ansökan om planbesked på fastigheten Bräcke 3:7, Kallströmsväg, Åre

• Ansökan planbesked på fastigheterna BJÖRNÄNGE 1:70 och 1:71, Åre

• Planprogram för Rödkulleområdet

• Detaljplan för bostadstomter vid Ullådalsvägen på del av fastigheten England 2:31, Högen Ullån, Åre

• Ansökan om att planändra/planlägga för byggande av bostäder för del av Björnänge 2:6, Åre Kommun

• Ansökan om planprogram för utveckling av Björnen östra, till ett nytt område för familjeaktiviteter innefattande fritids- och permanentbostäder, på fastigheterna Så 6:13, Hårbörsta 1:4, 2:11, 1:9, 2:12 m fl.

• Detaljplan på fastigheten Åre Prästbord 1:81, Årestrand, Åre. Utbyggnad Holiday club

• Ansökan om planbesked för bostäder på del av fastigheten Bräcke 3:1 ovan E14 , Åre

• Detaljplan för fritidsboende på del av fastigheten Björnänge 1:6; Åre

• Ansökan planbesked för bostadshus - villor och flerbostadshus på fastigheterna Åre-Svedje 1:52 och 1:54, ÅRE.

• Detaljplan för Mörviken 1:63, 1:78, 1:93 m.fl - Bostäder, tillfällig vistelse,
centrum och kontor norr om Kabinbanevägen

• Detaljplan för bostäder, tillfällig vistelse, centrum och kontor på fastigheterna Mörviken 1:87-89, Lienvägen i Åre by

 

Den 12-13 juni kommer kommunstyrelsen fatta formella beslut om ovanstående planärenden.


I dokumentet nedan kan du läsa mer om övervägandet för de aktuella planerna och varför tjänstemannaorganisationen föreslår att planärendena ska avslutas istället för att pausas: 

 

pdf Överväganden (105 KB)

Rent formellt finns det inget läge i detaljplaneprocessen enligt svensk lagstiftning som kan klassas som ”paus”. Antingen är ett ärende pågående eller avslutat.

 

I dokumentet nedan kan du läsa mer om övervägandet för de aktuella planerna och varför tjänstemannaorganisationen föreslår att planärendena ska avslutas istället för att pausas:

 

pdf Överväganden (105 KB)

Nej. Det finns redan många detaljplaner som vunnit laga kraft som kan bebyggas inom de kommande åren. På nedanstående karta framgår det vilka områden, och vilken typ av boende, det gäller.

 

(Klicka på kartan för att förstora den.)

Mer information

Kontakt

Martine Eng (S), kommunstyrelsens ordförande
0647-161 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.