Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för bostäder och gång- och cykelvägar i Undersåker. Programförslaget är i huvudsak förenligt med de planeringsstrategier som fastställs i den kommunövergripande översiktsplanen.

pdf Programbeskrivning (566 KB)

pdf Programkarta (356 KB)