Granskning 2

pdf Följebrev (126 KB)

pdf Plankarta (723 KB)

pdf Illustrationskarta (915 KB)

pdf Planbeskrivning (1.25 MB)

pdf Granksningsutlåtande 2016-11-10 (145 KB)

pdf MKB utbyggnad Tott Hotell 2016-03-03 (2.58 MB)

 

Granskningshandlingar

pdf Följebrev (136 KB)

pdf Plan- och genomförandebeskrivning (1.45 MB)

pdf Samrådsredogörelse (137 KB)

pdf Plankarta (A1) (692 KB)

pdf Plankarta (A3) (590 KB)

pdf Illustrationskarta (915 KB)

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (2.56 MB)

pdf Grundkarta (992 KB)

 

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (69 KB)

pdf Plan- och genomförandebeskrivning (1.87 MB)

icon Planbeskrivning (746.79 kB)

icon Plankarta (537.99 kB)

icon Illustrationskarta (693.78 kB)

icon Behovsbedömning (14.27 kB)

icon Miljökonsekvensbeskrivning (2.42 MB)

icon Grundkarta (969.35 kB)

Fastighetsförteckning finns att få på begäran

icon VA- principförslag plan och profil A-F (442.21 kB)
icon VA- principförlag plan och profil F-P (103.41 kB)

 

Bilagor
pdf MKB bilaga 1)Projekterings PM Geoteknik 2014 11 14 (210 KB)
pdf MKB bilaga 1a)Markteknisk undersökningsrapport MUR 2014 11 14 (11s (271 KB)
pdf MKB bilaga 1b) Ritningar geoteknik G0201 G00909 (tillhör bilaga 1a) (853 KB)
pdf MKB bilaga 1c) MUR laboratorieundersökningar 2014 11 14 (2.08 MB)

pdf MKB bilaga 2)Tott Brandkrav i detaljplaneskedet 141007 (3s A4)
(27 KB)

pdf MKB Bilaga 3) Översiktlig Dagvattenutredning 2016 03 03 (1.55 MB)
pdf Bilaga 1 Dagvattenutredn Illustration föresl dagvatten(tillhör MKB bilaga3) (396 KB)  
Bilaga 2 Fastighetsbyte Utb Tott Hotell 2016 03 07

pdf MKB Bilaga 4) Naturvärdesinventering okt 2011 (1.43 MB)
pdf MKB Bilaga 5) Antikvarisk utredning Tott hotell 2015 05 04 (5.45 MB)
pdf MKB-Bilaga Antikvarisk utredning Tottutbyggnad (4.60 MB)

pdf VA principförslag 2015 09 04(A1) (355 KB)