Att återanvända schaktmassor är positivt ur kretsloppssynpunkt för att det minskar uttaget av naturresurser. Syftet måste vara att massorna ska återanvändas i en anläggning av något slag samt att arbetet ska göras på ett sätt så att föroreningarna inte ökar på den nya platsen eller att det ser skräpigt ut.

Det är viktigt att vid förberedelserna för en byggnation planera för att ha plats för att hantera massor, speciellt i Åre kommun då det är brant och många tomter kan vara svåra att bebygga. Massor får t.ex. inte placeras olämpligt utifrån rasrisk eller när nära diken, vattendrag eller dagvattensystem. Om massor hamnar i vattendrag kan det leda till grumling som i värsta fall förstör för växt- och djurliv.

Nedan följer information om vad som kan behöva tänkas på och information om eventuella tillstånd/anmälningar som kan krävas.

Tillåtelse från markägaren

Om du inte äger marken behöver du fastighetsägarens tillstånd innan du fyller ut. Kontakta fastighetsägaren i god tid innan massor körs till platsen. Gäller det en kommunal arrendefastighet vänder du dig till mark- och exploateringskontoret, mailadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Marklov och strandskyddsdispens

Inom detaljplanelagt område kan du behöva marklov om utfyllnaden gör att marknivån höjs mer än en halv meter. Mer information om hur du ansöker om marklov hittar du i checklistan för marklov.
Du kan även behöva söka dispens från strandskydd om massorna ska användas strandnära (vanligen 100 m från strandlinjen). Mer information strandskydd och hur du går till väga för att ansöka om en strandskyddsdispens hittar du i checklistan för strandskyddsdispens. Kom ihåg att strandskydd gäller vid alla typer av vattendrag, även små bäckar.

pdf Checklista för marklov (47 KB)

pdf Checklista för Strandskyddsdispens (67 KB)

Anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken


Du kan behöva anmäla utfyllnadsarbetet till miljöavdelningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen, beroende på schaktmassornas egenskaper och platsens skyddsvärde. Det är mängden massor och dess föroreningsinnehåll samt risk för grumling, damning, med mera, som ska bedömas.

· Om risken för förorening är liten ska verksamheten anmälas till kommunen, miljöavdelningen. Beskriv i anmälan vilket syfte utfyllnaden har (till exempel bullervall, parkering). Ange var materialet kommer ifrån och vilka eventuella föroreningshalter det innehåller och bifoga ritning. I checklistan för anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsmål kan du se vad som bör ingå, liksom i faktabladet om schaktmassor. 
Skicka in anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

· Tillstånd för mer omfattande markutfyllnader med större risk för omgivningspåverkan söker du hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.

· Om det inte finns någon risk för föroreningar, men åtgärden kan komma att ändra naturmiljön ska du kontakta länsstyrelsen för samråd av ändring av naturmiljön.

pdf Anmälan användning av massor eller avfall för anläggningsändamål (274 KB)

pdf Information om schaktmassor (437 KB)

Särskilda regler i vattenskyddsområden

Inom vissa vattenskyddsområden för Åre kommuns dricksvattentäkter gäller särskilda regler. Om du ska fylla ut mark inom vattenskyddsområdet ska det anmälas eller sökas tillstånd för verksamhet inom vattenskyddsområde hos miljöavdelningen.
Om du är osäker på om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde kontakta då miljöavdelningen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

pdf Ansökan eller anmälan åtgärd inom vattenskyddsområde (316 KB)

Undersök om massorna är lämpliga att återanvända

I god tid innan du påbörjar arbetena måste du ta reda på om det finns risk för att massorna som ska användas är förorenade. Du måste också göra en bedömning av om omgivningen kan påverkas negativt. Det kan till exempel finnas skyddsvärda vattendrag och känsliga arter i området att ta hänsyn till.

Om svaret är ja på någon av följande frågor finns det stor risk för att massorna inte är rena:
· Kommer schaktmassorna från ett markarbete i centrala stan, ett industriområde, vägområde eller bangård?
· Kommer massorna från rivningsarbeten, i så fall vad är det för byggnad (risk för asbest, blåbetong, PCB, lösningsmedel, olja, tjära, med mera)?
· Innehåller massorna inslag av rivningsavfall som betong, armering, tegel, isolering, kablar?
· Innehåller massorna asfaltbitar?
För att bedöma om massorna är lämpliga att återanvända behöver du eller avfallslämnaren ta prover på dem. Om avfallslämnaren har gjort provtagning ska du begära att få se analysresultat. Kontakta miljökonsult om du behöver hjälp med bedömning.
Var särskilt noggrann när det gäller utfyllnad inom bostadsmark, jordbruk, betesmark, naturmark eller annan känslig markanvändning där det ställs höga krav på att massorna är rena och inte påverkar omgivningen negativt.

Asfalt får inte användas för att fylla ut mark. Uppbruten asfalt ska i första hand köras till asfaltsverk för återvinning och tillverkning av ny asfalt. Asfalt innehåller oljeprodukter och har ett begränsat användningsområde som vägbeläggning.

Tjärasfalt får inte användas för att fylla ut mark. Tjärasfalt är äldre asfalt med stenkolstjära som bindemedel och användes fram till mitten av 1970-talet. Tjärasfalt med höga PAH-halter klassas som farligt avfall (PAH16 >1000 mg/kg) och ska köras till godkänd avfallsanläggning.

Betong kan vara möjlig att återanvända om den är provtagen och ren. Betong ska i så fall vara krossad och eventuell armering ska plockas bort. Markutfyllnad med betong kan vara aktuell
främst i mindre känsliga markområden så som industrimark och trafikområde. Tänkt på att betong kan påverka pH i mark och vatten.

Mer information om regler för markutfyllnad

Naturvårdsverket har tagit fram Handbok 2010:1 om återanvändning av avfall i anläggningsarbeten. Där finns riktvärden och information om när anmälan respektive tillstånd krävs.

Även hos Miljösamverkan Miljösamverkan Sverige finns information om hantering av massor.