I december 2018 antog riksdagen en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) (LTLP) som träder i kraft den 1 juli 2019. Den nya lagen kommer att ersätta både nuvarande Tobakslag (1993:581) och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).


Frågor kring tobaksförsäljning och det utökade rökförbudet på serveringsställen med anledning av den nya lagstiftningen ställs till Enheten för alkohol och tobak som är utsedd tillståndsenhet för tobak inom Åre Kommun. För frågor kring övriga rökfria miljöer kontakta Åre kommuns miljöavdelning.

 

Rökfria miljöer

Antalet rökfria utemiljöer utökas liksom vad som omfattas av rökförbudet på dessa miljöer. Nytt blir bland annat att uteserveringar och entréer till hotell och restauranger ska vara rökfria från och med 1 juli 2019, även e-cigaretter omfattas av detta. Det är upp till verksamhetsutövaren att tillse att rökförbudet efterlevs. Den ansvarige ska sätta upp skyltar och tydligt informera besökare/gäster om förbudet, och den ansvarige ska också vid behov informera de som bryter mot rökförbudet. Om någon trots tillsägelser fortsätter att röka där rökning inte är tillåten, kan polis eller ordningsvakt avvisa personen därifrån.

 

Rökförbudet innefattar inte bara tobaksrökning utan även:

•    Inhalering av tobak som t.ex. förångats.
•    Rökning av örtprodukter för rökning.
•    Användning av e-cigaretter
•    Användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därmed inte är att betrakta som e-cigarett i lagens mening.

 

Tillsyn och sanktioner

Kommunen bär ansvaret att kontrollera (genom tillsyn) att rökförbudet fungerar. Kommunen kan vid behov meddela förelägganden förenat vite mot verksamhetsutövare som inte fullgör sin skyldighet.

 

Information angående så kallade rökrutor

pdf Information angående rökruta efter 2019-07-01 (158 KB)

I december 2018 antog riksdagen en Ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) (LTLP) som kommer att gälla från den 1 juli 2019. Den nya lagen kommer att ersätta både nuvarande Tobakslag (1993:581) och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

 

Den nya lagen i korthet:
 
•    Ett tillståndsförfarande införs för tobaksförsäljning, både för detaljhandel (försäljning till konsument) och partihandel (annan försäljning än detaljhandel) behövs ett så kallat försäljningstillstånd. 
 
•    Tillstånd för tobaksförsäljning medför att det införs en lämplighetsprövning av den som ansöker om försäljningstillstånd på liknande sätt som i dag gäller för den som ansöker om serveringstillstånd. Denna lämplighet skall sedan kvarstå för att vederbörande skall få behålla försäljningstillståndet, det kommer vara möjligt för kommunen att återkalla ett försäljningstillstånd. Lämplighetsbedömningen görs utifrån personlig och ekonomisk skötsamhet.
 
•    Antalet rökfria miljöer utomhus utökas liksom vad som omfattas av rökförbudet på dessa miljöer. Nytt blir bland annat att uteserveringar och entréer till hotell och restauranger ska vara rökfria, även e-cigaretter omfattas av detta. Det är upp till verksamhetsutövaren att tillse att rökförbudet efterlevs. 
 
•    Vad gäller detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare kommer sådan försäljning fortsatt endast omfattas av ett anmälningsförfarande.
 
•    Kommunens möjlighet till kontrollköp av tobaksprodukter och e-cigaretter med påfyllningsbehållare kvarstår i den nya lagen. Kommunen ges möjlighet att ta ut såväl tillstånds- som tillsynsavgifter.
 
•    Styckeförpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner. Enligt övergångsbestämmelser får styckeförpackning som innehåller färre portioner än 20 och som är tillverkade före den 1 juli 2019 får fortsätta att säljas till konsument, dock längst till den 31 december 2019.
 
•    Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019
 
•    Nuvarande marknadsföringsregler i nuvarande tobakslagen kvarstår. Det innebär att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter utom vid försäljningsställen men reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

 

Övergångsbestämmelser i den nya lagen

Grunden är att den som önskar försälja tobaksprodukter från och med 1 juli 2019 skall inneha ett försäljningstillstånd. Men lagen innehåller också övergångsbestämmelser som i korthet innebär att den som senast den 30 juni 2019 anmält försäljning av tobaksprodukter till kommunen får fortsätta att sälja dessa under en övergångstid t.o.m. den 1 november 2019. På den försäljningen tillämpas då nuvarande Tobakslag (1993:581). 
 
Senast den 1 november 2019 måste sedan en ansökan om försäljningstillstånd ha inkommit till kommunen för att den som gjort en anmälan senast den 30 juni 2019 skall kunna fortsätta med sin försäljning under tiden fram till dess att kommunen prövat ansökan (tagit beslut i ärendet) om försäljningstillstånd. Under prövningstiden tillämpas nuvarande Tobakslag (1993:581) på den försäljningen.

 

Viktiga hållpunkter

LTLP kommer att börja gälla den 1 juli 2019 och det kommer inte gå att ansöka om försäljningstillstånd före dess. Utifrån att det kommer att inkomma många ansökningar under hösten kommer handläggningstiderna vara längre än vanlig för ansökningarna, det är viktigt att Ni som redan är anmälda detaljhandlare av tobak och önskar fortsätta med denna försäljning, inlämnar en ansökan om försäljningstillstånd senast 1 november 2019 för att säkerställa att inget glapp uppstår. 
 
1.    Senast 30 juni 2019 skall en anmälan om tobaksförsäljning vara inlämnad för att få kunna fortsätta försäljning av tobaksvaror från den 1 juli 2019. (OBS! Ni som redan anmält och fått er anmälan registrerad behöver inte göra en ny anmälan.).
 
2.    Senast 1 november 2019 skall en ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (försäljningstillstånd) ha lämnats in till kommunen för att försäljning skall kunna fortgå efter detta datum fram t.o.m. kommunen har prövat ansökan.
 
Den som anmält försäljning (detaljhandel) av e-cigaretter och påfyllnings-behållare, behöver ej inge någon ny anmälan då nya lagens bestämmelser i den delen motsvara nuvarande bestämmelser med några mindre ändringar.

 

Frågor

Har du frågor kring tobaksförsäljning och det utökade rökförbudet på serveringsställen med anledning av den nya lagstiftningen, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Har du frågor  kring övriga rökfria miljöer, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 

Den nya lagen finns att läsa och hämta ner på riksdagens hemsida
 

Råtobak och råtobakspill har under en längre tid varit omdiskuterad med rättsprocesser i domstol. Under 2014 startar bland annat kommuner i Värmlands län och Örebros län arbetet med att få undan tobaksprodukter från butikerna som säljs som råtobaksspill men som i själva verket är rökbar tobak som kan användas för att rulla cigaretter, det vill säga rulltobak enligt Tobakslagens (1993:581) (TL) definition. Från tillverkarna, som menar att råtobaken/råtobakspillet är för snustillverkning, är denna felmärkning ett sätt att konkurrera genom att sälja en rökbar tobaksvara utan att punktskatten för röktobak betalas. Det har förts flera olika rättsprocesser angående dessa produkter, avseende beskattning, smuggling och regler vid försäljning till konsument. Kommunens tillsynsansvar sträcker sig i dessa frågor enkom till att kontrollera att tobaksprodukter som tillhandahålls konsument har en riktig märkning. Avseende märkningen av sådana produkter som består av tobaksflagor bedömer ansvarig för tobakstillsyn i Åre kommun rättsläget som klarlagt.

 

Sammanfattning av rättsläget

I EU-direktiv 2014/40 art 2 framgår att med rulltobak avses tobak som konsumenter kan använda till att göra cigaretter. Det har fastslagits att en produkt som ”Smokey Gold” är rökbar, genom Tullverkets röktester (2016-06-07 Uppdrags id 2-16-00099) både manuellt samt i rökmaskin i laboratorier i Tjeckien. Kammarrätten i Göteborg fastslog 2016-06-22 i mål nr 3841-15 att ”Smokey Gold” ska märkas med häslovarningar gällande för rulltobak. EU-domstolen tydliggjorde i mål nr. C-638/15 att om tobaksbladen skurits eller strimlats så ska den betraktas som röktobak och beskattas som röktobak. Gällande praxis får anses vara klar, tobaksflagor är rökbar tobak. Sådan tobaksvara ska enligt 9 § TL märkas med hälsovarningar.

Anslutande föreskrift HSLF-FS 2016:46 stadgar hur hälsovarningarna ska utformas och placeras, av dessa följer bland annat att rökbar tobak oavsett om det betraktas som rulltobak eller andra tobaksvaror för rökning (än cigaretter, rulltobak eller tobak för vattenpipa) ska förpackningen märkas med följande märkningar Rökning dödar, Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarökalinjen.se samt en varningstext från HSLF-FS 2016:46 bilaga I, se 2 kap 2, 13§§ samt 3 kap 2-4 §§ HSLF-FS 2016:46.