Samråd av förslag till detaljplan för hotellbyggnad med parkeringsmöjlighet på bottenvåning samt parkeringsdäck på del av fastigheten Åre-Prästbord 1:81 i Åre by. 

Syftet med detaljplanen är att medge en hotellbyggnad med tre våningsplan och parkeringsmöjlighet i bottenplan samt ett parkeringsdäck för att täcka upp för de parkeringsplatser som försvinner i och med exploatering.
Planområdet är beläget på parkeringsutrymmet öster om Holiday Club, söder om järnvägen i Åre centrum. Planen möjliggör ytterligare hotellrum och parkeringar kopplade till Holiday Clubs verksamhet.
Vidare ska förutsättningar för ett nytt parkeringsdäck i två plan öster om den tillkommande hotellbyggnaden skapas. Parkeringsdäcket ämnar primärt ersätta de parkeringar som tas i anspråk av den nya hotellbyggnaden, och utöver detta även tillföra ytterligare parkeringsmöjlighet.

Planen är ute på samråd från 2021-03-23 till och med 2021-04-16

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (132 KB)

pdf Planbeskrivning (1.48 MB)

pdf Plankarta (300 KB)

pdf Illustrationskarta (153 KB)

pdf Undersökning betydande miljöpåverkan (239 KB)

Utredningar

pdf PM Geoteknik (525 KB)

pdf MUR Geoteknik (1.70 MB)

pdf Bullerutredning (7.03 MB)

pdf Riskutredning (676 KB)

Övrig information

pdf Konceptskisser (12.32 MB)

Grundkarta och fastighetsförteckning ges ut på begäran.