Medborgardialog är ett sätt att utveckla nya former för engagemang och demokratiskt deltagande för kommunens medborgare som ett komplement till det demokratiska systemet i form av politiska partier, kommunalval med mera som redan finns. Här hittar du information om aktuella medborgardialoger i våra olika bygder.

Medborgardialog är ett sätt att utveckla nya former för engagemang och demokratiskt deltagande för kommunens medborgare som ett komplement till det demokratiska systemet i form av politiska partier, kommunalval med mera som redan finns.

 

Åre kommun genomför en medborgardialog i Mörsil kring frågan – hur vill vi leva tillsammans i Mörsil? Inflyttarservice på Åre kommun samordnar arbetet med medborgardialogen med stöd och hjälp av Sveriges kommuner och regioner. Deltagare i medborgardialogen är dels boende i Mörsil samt förtroendevalda och tjänstepersoner vid Åre kommun.

Vi har nu genomfört samtliga fyra digitala arbetsmöten inom medborgardialogen i Mörsil med cirka 18 deltagare vid varje tillfälle.

 

Vid det sista och avslutande arbetsmötet den 28 januari fortsatte deltagarna att konkretisera de åtgärdsförslag de tidigare prioriterat att jobba med. Arbetet fortsätter nu i olika arbetsgrupper för att bredda deltagandet, planera och genomföra följande:

 

Vårstäda – fixa och göra fint tillsammans i Mörsil, den 29 maj kl. 09.00-12.00
Att tillsammans i mixade grupper vårstäda och göra fint i Mörsil och på så vis möta varandra och bygga broar mellan olika grupper av människor – som ett sätt att öka gemenskapen och samhörigheten med varandra och tillhörigheten och stoltheten för Mörsil.


En arbetsgrupp har bildats för att jobba vidare med planering och genomförande av städdagen med fokus på information och rekrytering av deltagare, arbetsledning, indelning av områden, fika och gemenskap, sopsortering och språkstöd, göra lite extra fint med exempelvis blomplantering (om tid finns). Arbetsgruppen har sitt nästa möte den 25 februari.


Kontakt Mörsil: Karolina Sundqvist, 073-035 78 23
Kontakt Åre kommun: Johan Lövqvist, 070-348 06 14
Kontakt Årehus: Tony Gunnarsson, 0647-169 00

 

Aktivera Mörsil i Mitten
Att aktivera den existerande, men i dagsläget vilande, ekonomiska föreningen ”Mörsil i Mitten”. En paraplyorganisation och struktur för att koordinera och kanalisera det engagemang och den vilja som finns hos Mörsilbor, föreningar och företagare till en gemensam kraft för utveckling av byn. Mörsil i Mitten kan komma att fungera som en samlande och samordnande organisation för Mörsilbygdens föreningar, företag och bybor och driva frågor som är viktiga för byn och föra byns gemensamma talan.

 

En arbetsgrupp har bildats som nu arbetar vidare med bland annat inventering av potentiella medlemmar och att tillsammans med medborgare, föreningar och företagare i Mörsil ha en dialog kring frågor som:

- vilken funktion ska Mörsil i Mitten ha?
- vilket mandat ska Mörsil i Mitten ha?
- hur säkerställer vi att Mörsil i Mitten representerar hela byn med dess olika invånare, föreningar och företag?

Kontakt Mörsil: Kerstin Strömberg, 070-696 18 89
Kontakt Åre kommun: Helena Lindahl, 0647-16937

 

Skolan – en del av Mörsil

Skolans lokaler är en resurs, som önskas göras tillgänglig för Mörsilbor efter skoltid, för gemensamma aktiviteter där skolan kan bli mer levande och ett nav i byn och kan fyllas med till exempel musik, relationer, engagemang, läxläsning, matlagning och så vidare. Ett ställe dit man vill gå på kvällen både barn, ungdomar och vuxna och skolan kommer elever, vårdnadshavare och andra bybor närmare.


En arbetsgrupp har bildats som nu jobbar vidare enligt följande:


- Ordförande i barn och utbildningsnämnden samt rektor vid Mörsils skola deltar i elevrådsmötet vid Mörsil skola för att lyssna in elevernas tankar och idéer.

- Åre kommun och Mörsil skola bjuder in till möte med bland annat Fritid Åre och Västra Storsjöbygdens församling för att diskutera möjligheter till aktiviteter och verksamheter på skolan efter skoltid.

- Åre kommun och Mörsil skola med flera har en dialog med bybor, barn/unga, vårdnadshavare kring vilka aktiviteter som är möjliga och önskvärda.

- Åre kommun och Mörsils skola undersöker möjligheten att söka pengar ur kommunens Sociala investeringsfond för en större satsning på att skapa en mer tillgänglig och angelägen skola i Mörsil.

- Mörsils skola och Åre kommun genomför en digital informationsträff under våren 2021 för vårdnadshavare om skolans verktyg som Nuddis och Unikum. Inflyttarservice deltar för att stötta språkligt och med digital kompetens.

 

Kontakt Mörsils skola: rektor Linda Flykt, 0647-163 71
Kontakt Åre kommun: Hanna Moback, 0647-162 47

 

Tidigare arbetsmöten

Det första mötet ägde rum den 18 november och handlade om att utifrån en perspektivrapport prioritera vilka teman som gruppen vill fördjupa sig i och arbeta fram åtgärdsförslag för. De teman som gruppen nu arbetar vidare med är ”Mellanmänskliga möten och mötesplatser” samt ”Ansvar, inställning och inkludering”.

Det andra mötet ägde rum den 3 december och då fick deltagarna i arbetsgruppen välja vilket av de två temana som de ville fördjupa sig i och ta fram åtgärdsförslag för. Under mötet jobbade deltagarna i mindre grupper och tog fram åtgärdsförslag inom respektive tema.

 

Följande åtgärdsförslag togs fram vid mötet:

1. Byfest – gårdsfest
2. Temakvällar - skolans lokaler
3. Sportkvällar –ej tävling/träning, familjeturneringar
4. Växthuset!
5. Värdskap i Mörsil/Faddersystem
6. Vårstäda Mörsil, fixa och göra fint – tillsammans!
7. Mindre café på Ica och OK/Q8
8. Skolans lokaler på helg/kväll
9. Lokala ledare!
10. ”Gå med” - Mötas på promenad – nyanländ och äldre
11. Mörsil i Mitten
12. Vi är Mörsil - vår gemensamma berättelse
13. Kampanjen Säg ja – häng med

Vid det tredje arbetsmötet den 14 januari prioriterade deltagarna vilka av dessa åtgärdsförslag de såg som mest angelägna, meningsfulla och genomförbara. Gruppen valde då att jobba vidare med och fördjupa arbetet kring åtgärdsförslagen: Byfest/gårdsfest, Mörsil i Mitten, Temakvällar i skolans lokaler (förslag 2 och 8),  Värdskap i Mörsil/Faddersystem/Gå med (förslag 5 och 10) samt Vårstäda Mörsil, fixa och göra fint - tillsammans.

 

Bakgrund

Åre kommun genomför en medborgardialog om hur vi vill leva tillsammans i Mörsil. För att få en heltäckande bild har vi samlat in perspektiv från så många håll som möjligt – även från de som vanligtvis sällan deltar i debatten. Därför har vi genomfört samtal och intervjuer med nästan 70 medborgare i Mörsil, tjänstemän och förtroendevalda i Åre kommun om ”Hur vill vi leva tillsammans i Mörsil”?

Dessa intervjuer har vi sammanställt i en perspektivrapport. Rapporten består av en sammanställning av citat och sammanfattningar som har kommit fram vid intervjuer och samtal. Rapporten finns tillgänglig på biblioteket i Mörsil. Du kan även få den postad till dig genom kontakt enligt nedan.

 

pdf Perspektivrapport Mörsil (1.68 MB)

 

Perspektivrapporten är ett underlag för dialogmöten som genomförs vid fyra tillfällen under oktober-januari i Mörsil. Vid dialogmöten deltar inbjudna medborgare i Mörsil, förtroendevalda och tjänstepersoner i Åre kommun. I sammansättningen av dialoggruppen är målet att få en så god representation av perspektiv som möjligt – att ha personer i gruppen som representerar alla perspektiv som framkommit i rapporten. Dialoggruppen ska tillsammans prioritera vilka av de utmaningar som framkommit i rapporten som gruppen ska arbeta vidare med och tillsammans medskapa åtgärder för.

 

Har du frågor eller synpunkter på Medborgardialogen i Mörsil?
Välkommen att kontakta Hanna Moback, Inflyttarservice Åre kommun 0647-162 47, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. 

Tillsammans med medborgarna vill vi tydliggöra riktningen och gemensamt skapa en visionsberättelse som samlar flera olika perspektiv och tankar om vad visionen betyder och innebär.

På den här sidan kan du läsa om genomförande och resultat.

Samhällsplaneringen bedrivs av kommunens planenhet. Med den kommunövergripande översiktsplanen som grund tas fördjupade översiktsplaner och detaljplaner fram för att utveckla våra samhällen.

 

Här kan du läsa mer om vår kommunövergripande översiktsplan, vad en översiktsplan och detaljplaner är och hur kan vara med och påverka framtagandet av planerna.