Här har vi samlat vanliga frågor och svar som rör Rödkullens planprogram. Du hittar mer information, handlingar, kontaktuppgifter med mera på den här sidan.

Planprocessen är en prövning där ett områdes lämplighet för ett visst ändamål utreds. Ett planprogram kan tas fram som en inledande del av planprocessen för att översiktligt utreda förutsättningar, utgångspunkter och mål för projektet. Ett planprogram görs ofta över ett större område och ger struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet är en riktning och en vision som ligger till grund för kommande detaljplaner. Illustrationer som är med i planprogrammet är endast illustrationer, det är detaljplanerna som reglerar bebyggelsen och i slutändan bygglovet som slutligen sätter detaljerna.

Rödkullen Panorama tillsammans med SkiStar har initierat arbetet genom att söka och få ett positivt planbesked 2017, vilket innebär att utvecklingen nu prövas i ett planprogram för Rödkullen. De sökande står för alla kostnader som uppstår i samband med planeringen av området.

Åre kommun ansvarar för planprogrammet och de avvägningar som görs. På kommunen arbetar främst planenheten med programmet, på uppdrag av kommunstyrelsen. Men andra förvaltningar och kompetenser har också deltagit i arbetet. För att kunna göra avvägningar mellan alla intressen har ett stort antal utredningar och illustrationer tagits fram av externa konsulter, som underlag till planprogrammet.

Planenheten arbetar med planprogrammet på uppdrag av kommunstyrelsen, vilket innebär att majoriteten i kommunstyrelsen ställt sig bakom beslutet att pröva utvecklingen. Så länge inget annat beslut fattas som går emot detta så kvarstår uppdraget från de styrande partierna i Åre kommun.

 

Under samrådet inkom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Åre kommun med skriftliga yttranden. Dessa yttranden går att ta del av genom att kontakta kommunens kundtjänst.

Alla programsamrådshandlingar finns samlade på den här sidan.

De synpunkter som kom in under samrådet har presenterats för politikerna som beslutar i uppdraget. Syftet med samrådet var att bredda kunskapsunderlaget och samla perspektiv för politikerna att kunna avgöra hur arbetet ska fortsätta. Synpunkter som kommit in under samrådet sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse som kommer tillgängliggöras när den är klar.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga.

Tidplan

Framtagandet av aktuellt planprogram för Rödkullen har pågått sedan 2017. Under tiden, och även innan 2017, har ett stort antal utredningar tagits fram inom området. Den långa tidplanen beror på programmets omfattning och komplexitet. Tidplanen är att planprogrammet ska godkännas av kommunfullmäktige i Åre kommun under 2024.

Planprogramförslaget var ute på samråd 21 juni till 6 september 2021. Därefter har kommunen arbetat med att sammanställa alla inkomna synpunkter, identifiera knäckfrågor och se över hur arbetet med planprogrammet ska gå vidare. När detta är klart kommer planprogrammet tas upp för beslut om godkännande i kommunfullmäktige.

 

Efter godkännande i kommunfullmäktige blir nästa steg att upprätta detaljplaner, som blir de bindande juridiska bestämmelserna för markens användning. Inom detaljplaneprocesserna finns det ytterligare tillfällen att inkomma med synpunkter.

Innan det kan byggas något i Rödkulleområdet behöver också detaljplaner tas fram. Dessa kan börja tas fram först efter godkänt planprogram, preliminärt under 2024. Inom detaljplaneprocesserna utreds alla frågor vidare i mer detalj.

 

Rödkulleområdet kan börja byggas ut efter att detaljplaner är antagna och har vunnit laga kraft.

Innehåll

Planprogrammet föreslår en utveckling av en ny turistisk by i det område som idag är utgångspunkt för den alpina skidåkningen i Rödkullen. Byn föreslås innehålla en centrumkärna med restauranger, kommersiell service och hotell, omgivet av ny bostadsbebyggelse. I samband med detta föreslås även en utveckling av skidområdet. Den bebyggda miljön ska vara väl anpassad till platsen och landskapet. Även nya gator och mötesplatser planeras, liksom parkeringar för daggäster till området.


Tätast bebyggelse föreslås kring Rödkullen centrum, på och runtom befintliga parkeringsytor. I samrådshandlingen föreslås mer småskalig bebyggelse kring Buustamon. Ingen bebyggelse föreslås väster om Ullådalsvägen.

 

På nedanstående karta framgår det var bebyggelsen föreslås. Klicka på kartan för att förstora den.
 

Planprogrammet medger inget exakt antal bostäder men i den strukturplan som tagits fram som underlag till planprogrammets samrådsförslag ryms cirka 7 200 bäddar och 20 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Därtill kommer naturområden och en utveckling av skidområdet med nya nedfarter, liftar, barnområde och logistikplats. Strukturplanen och det bäddantal som föreslås kan behöva arbetas om utifrån inkomna synpunkter i samrådet.

 

På grund av begränsad vatten- och avloppskapacitet i Vikverket beslutade kommunstyrelsen den 13 juni 2023 att initialt begränsa antalet bäddar till 2000. Att låta planen fortsätta förutsätter att viktiga infrastrukturförbättringar genomförs och att utvecklingen sker i Rödkullen centrum.

 

Beslutet finns att begära ut i sin helhet: Beslut KS 2023-06-13 §111

Planprogrammet syftar till att utreda övergripande frågor i ett tidigt skede, innan enskilda detaljplaner påbörjas, för att skapa en helhetsbild för planeringen. Därför är det viktigt att studera förutsättningarna för och konsekvenserna av utvecklingen i ett större perspektiv än enbart de områden som föreslås bebyggas. Programområdet är därför mycket större än föreslagna exploateringsytor. Meningen är inte att all mark som ingår i planprogrammet ska detaljplaneläggas.

En stor del natur kommer att försvinna till förmån för ny bebyggelse. Naturvärdesinventeringar har genomförts för att klargöra områdets förutsättningar och hitta kompensationsåtgärder för den naturmark som går förlorad. Områden med naturmark föreslås bevaras mellan tillkommande bebyggelseområden och utmed vattendrag, för att bevara ekologiska samband i området. Natur ska även bevaras och återplanteras inom bebyggelseområdena. I detaljplaner kan områden med naturmark planläggas för att säkerställa att naturen finns kvar och inte tas i anspråk för bland annat skogsbruk. Högst naturvärden återfinns i områdets norra och södra delar.

Ingen tillkommande bebyggelse föreslås väster om Ullådalsvägen. Ullådalen planeras fortsatt att vara ett rekreationsområde. Den ökade mängden människor i Rödkullen kommer dock innebära att fler människor även nyttjar Ullådalen som rekreationsområde. Bebyggelsen inom Rödkullenområdet kommer att förändra landskapsbilden. En landskapsanalys har genomförts för att klargöra områdets förutsättningar och skapa riktlinjer för kommande bebyggelse. Högst bebyggelse föreslås i Rödkullens centrala delar där landskapsbilden anses mest tålig på grund av att marken till stor del redan är ianspråktagen. Avvägningen som gjorts är att koncentrera bebyggelsen till en mindre yta med något högre bebyggelse för att ta mindre mark i anspråk och därmed påverka landskapsbilden och naturvärden så lite som möjligt.

Nej, Ullådalsstugans lägenhetshotell, restaurang och värmestuga ligger norr om aktuellt planområde och är inte en del av planprogrammet för Rödkullen. Detaljplanen för Ullådalsstugans lägenhetshotell vann laga kraft 2017. Bygglovet är beviljat och byggnationen planeras att påbörjas under vår/sommar 2022.

En trafikutredning har tagits fram för att analysera trafikflödena längs Ullådalsvägen. I utredningen analyseras både dagens situation och prognoser för framtiden. Den framtida situationen som analyseras är ett så kallat "worst case scenario" och visar att långa köer kan uppstå på Ullådalsvägen vid tidpunkter då många daggäster ska lämna området samtidigt. Genom att bygga om korsningen mot E14 och jobba med hastighetsåtgärder och mobilitetsåtgärder bedöms trafiksituationen kunna förbättras.

Parkeringar för daggäster planeras att fortsatt finnas både i Rödkullenområdet och i Ullådalen. Daggästparkeringar och nya bebyggelseområden planeras med ski in/ski out-läge. Förbättrade gång- och cykelkopplingar planeras för att inte behöva ta bilen till Rödkullenområdet. Skidbussen kommer fortsatt att gå mellan Rödkullen och Åre by.

Skidområdet planeras att utvecklas med nya skidnedfarter, liftar och familjeområde. Symbiosen mellan skidområdet och bebyggelsen är en nyckelfaktor för projektet, där skidåkningen utgör utgångspunkten för utvecklingen. Det alpina skidområdet behöver utökas och utvecklas i takt med att Åredalen växer.

Ingen förändring föreslås för befintlig bostadsbebyggelse inom programområdet. Garagebyggnader vid infarten till Buustamon föreslås i samrådshandlingen få en ny lokalisering längre in i området. I Rödkullen centrum föreslås ny bebyggelse istället för den som finns där idag, med undantag av bebyggelsen inom fastigheten Åre-Berge 3:19. Ingen förändring föreslås för restaurangbyggnaden vid bergstationen av Bräckeliften.

Nya bostäder utgör ett väsentligt samhällsintresse. Åre är en expansiv ort som under en längre tid har haft en växande befolkning och stadig tillväxt vad gäller turistisk utveckling. Utvecklingen av permanentbostäder och turistiska bostäder bör följas åt för att kunna möta behovet. I kommunens översiktsplan anges Rödkullen som en möjlig kärna för byggnationer med turistisk inriktning. Utvecklingen grundar sig i översiktsplanens planeringsstrategier om att planera med fokus på hållbar tillgänglighet, skapa en attraktiv flerkärnighet, bygga robust och se landskapets potential. Mot bakgrund av att detta anses platsen därför lämplig att ta i anspråk för annan markanvändning än dagens.

Planprogrammet anger inga exakta hushöjder som ska hållas. Detta kommer att regleras i kommande detaljplaner. Bebyggelsen ska anpassas efter terrängen och omgivande vegetation för att minimera påverkan på landskapsbilden. Högst bebyggelse föreslås i centrum där landskapsbilden är tåligast. I planprogrammets gestaltningsprinciper anges att bebyggelse i centrum kan variera mellan cirka 2-8 våningar, medan bebyggelsen i övriga områden ska anpassas efter platsens förutsättningar och inte vara högre än träden i omgivningen.

Planprogrammet anger att det kan rymmas upp till 7 200 bäddar i området. Strukturplanen och det bäddantal som föreslås kan behöva arbetas om utifrån inkomna synpunkter i samrådet. Omfattningen av tillkommande bebyggelse kommer sedan att studeras närmare och regleras i kommande detaljplaner.

 

På grund av begränsad vatten- och avloppskapacitet i Vikverket beslutade kommunstyrelsen den 13 juni 2023 att initialt begränsa antalet bäddar till 2000. Att låta planen fortsätta förutsätter att viktiga infrastrukturförbättringar genomförs och att utvecklingen sker i Rödkullen centrum.

 

Beslutet finns att begära ut i sin helhet: Beslut KS 2023-06-13 §111

Besöksnäringen är Åres största näring och grunden till den positiva utvecklingen som skett i Åredalen de senaste 20 åren. För att kunna möta den efterfrågan som finns på marknaden behövs en utveckling av både turistiskt och permanent boende i kommunen. I Rödkullen finns goda möjligheter till att skapa en attraktiv kärna där bebyggelse och skidsystem möts, där det därför lämpar sig att utveckla området för en turistisk målgrupp.

Kommunal service återfinns mer centralt längs dalens kommunikationsstråk, varför områden för permanent boende bedöms bättre lämpade i dessa lägen. Kommunen har dock inte möjlighet att bestämma vad för typ av bostäder som byggs eller vem som köper bostaden och för vilket ändamål, om det inte är kommunen som äger marken, men ser att målgruppernas behov ser olika ut.

Dagvattenutredningar har tagits fram för att skapa ett helhetsperspektiv för dagvattenhanteringen och se till så att exploateringen inte orsakar ökade risker för översvämning, ras, skred och slamströmmar i och nedströms programområdet. Kommunen kommer inte genomföra detaljplaner som innebär risk för människors liv och hälsa eller materiella skador. En bra dagvattenhantering är en förutsättning för att kunna bebygga området. De viktigaste dagvattenåtgärderna som planeras är att säkerställa en god planering och höjdsättning av vägar och tomter; att bevara naturliga avrinningsstråk och bäckar; ha många släppunkter för dagvatten; vidta aktsamhet vid avverkning, markarbeten och sprängning; samt uppföra sedimentfällor och dammar.