Vatten –vårt viktigaste livsmedel

Vattnet som vi dricker i dag är samma vatten som dinosaurierna drack för miljoner år sedan, som vikingarna bryggde sitt mjöd av och som Christoffer Columbus seglade till Amerika i. Det är också samma vatten som dina barn och barnbarn kommer att dricka och bada i i framtiden. Om man tänker på det viset så är det lätt att förstå att vi måste vara rädda om vårt vatten. Vi bara lånar det!

Kommunala vattenverk

Åre kommun har 20 stycken kommunala vattenverk. Kommunens vattentäkter utgörs av både grund- och ytvattentäkter, ungefär 10 av varje. Den största delen av det vatten som konsumeras, ca 90%, utgörs dock av grundvatten.

Dricksvattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning. Föreskrifterna och vägledningen kan du ta del av via nedanstående länkar.

icon Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 (380.41 kB)

icon Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (1.22 MB)

Dessa kan även beställas från Livsmedelsverket på tfn 018 – 17 55 00.

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt. Vi gör regelbundna provtagningar, i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument/kund. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

I Åre kommun finns 20 stycken kommunala vattenverk som alla har vatten av god kvalitet. Eftersom vårt vatten är en produkt från naturen som inte producerats i någon fabrik så förekommer naturligtvis en viss variation, en så kallad ”normal variation”, det vill säga det intervall inom vilket resultatet kan variera utan att det räknas som onormalt eller att det påverkar dricksvattnets kvalitet.

I Åre kommun har vi ett av Sveriges finaste vatten men i vissa vattenverk måste pH-värdet och vattnets hårdhet justeras något. I tabellen längre ner kan du se vad vattnet har för hårdhet där du bor. Dricksvatten från ytvattenverk desinficeras, normalt används små mängder klor eller UV-ljus.

    °dH
Storlien Grundvatten 6 - 7
Handöl Ytvatten 1 - 2
Ånn Grundvatten 6 - 7
Åre Grundvatten 5 - 6
Ottsjö Ytvatten 1
Edsåsdalen Ytvatten 1
Edsåsen Grundvatten 3 - 4
Undersåker Grundvatten 8
Järpen Grundvatten 7
Kall Grundvatten 8
Kolåsen Grundvatten 3 - 4
Mörsil Grundvatten 9 - 10
Ocke Grundvatten 8
Mattmar Grundvatten 5 - 6
Arvesund Ytvatten 1 - 2
Ågårdarna Ytvatten 3 - 4
Hallen Ytvatten 1 - 2
Gärdsta Ytvatten 1 - 2
Vällviken Ytvatten 1 - 2
     
Mycket mjukt 0-2°dH  
Mjukt 2-5°dH  
Medel hårt 5-10°dH  
Hårt 10-21°dH  
Mycket hårt >21°dH  

En eventuell avvikelse av betydelse, det vill säga att gällande gränsvärde överskridits eller underskridits och att resultatet ligger utanför intervallet för normal variation samt att det inte beror på ett provtagningsfel, meddelas berörda abonnenter, via tex radio, Internet och informationsblad så fort avvikelsen upptäckts.

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos VA-huvudmannen. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.