I Åre kommun återfinns den anpassade grundskolan på Mörsils skola, här går elever från flera delar av kommunen. Den anpassade grundskolan utgör en skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Eleven ska bedömas inte ha förutsättningar att klara utbildningen i den ordinarie grundskolan.

Anpassad grundskola erbjuder en för elever med IF anpassad utbildning som ger kunskaper, värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Eleverna som har möjlighet att bli inskrivna i den anpassade grundskolan ska ha genomgått en utredning innehållande fyra delar:

  • Medicinsk bedömning
  • Social bedömning
  • Psykologisk bedömning och
  • Pedagogisk bedömning.

Vårdnadshavare behöver först gett samtycke för att genomgå bedömningarna, när dessa delar finns på plats kan man som vårdnadshavare ansöka om mottagande i den anpassade grundskolan.

Utifrån elevens behov läser eleven ämnen, ämnesområden eller kombinationer av dessa.

På den anpassade grundskolan i Mörsil, även kallad Solen, arbetar elevassistenter, pedagoger, specialpedagog och arbetsterapeut. Vid frågor om den anpassade grundskolan kontakta:
Emma Johansson, bitr. rektor Mörsils skola.

Anpassad gymnasieskola

Efter avslutad skolgång i anpassade grundskolan erbjuds eleven den frivilliga anpassade gymnasieskolan, där utbildningstiden är 4 år. Inför skolgång inom anpassad gymnasieskola ska nytt beslut tas av hemkommunen

Anpassade gymnasieskolan har två inriktningar, ett nationellt eller specialutformat program samt individuellt program. Inom det individuella programmet finns yrkesträning och verksamhetsträning.

Utbildningen i anpassad gymnasieskola ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna har fått i anpassade grundskolan och ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Skollagen 18 kap. 2§

De Åre-elever som för närvarande är mottagna i anpassade gymnasieskolan har sina skolplaceringar i andra kommuner, främst i Östersund.

Via skolverkets hemsida kan du läsa mera om anpassad gymnasieskola.