Om du upplever problem där du bor ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Hyresnämnden är också en möjlighet för dig som bor i hyresrätt www.hyresnamnden.se

För dig som har egen villa och upplever problem med inomhusmiljön rekommenderar vi att du vänder dig till ett företag som arbetar med inomhusmiljöfrågor för att få rådgivning och hjälp.

I de fall det gäller en yttre störning som buller från en verksamhet eller oljud från grannar ska du påtala problemet för de som orsakar olägenheten.

Berätta för dem om problemet och försök beskriva det så sakligt och utförligt som möjligt. Det är bra om du till exempel skrivit ner under vilka tider eller omständigheter som problemet uppstår.

Vad kan kommunen göra åt problem med inomhusmiljön?

Om det gått en tid sedan du påtalat problemet för den som är ansvarig och du fortfarande inte fått hjälp kan du kontakta kommunen. Du gör då en anmälan om olägenhet och den görs på blanketten med samma namn. I den skriver du vad problemet är och när du kontaktat fastighetsägaren eller bostadsföreningen och vad dessa försökt göra åt saken. Att göra en anmälan om olägenhet kostar ingenting.

  pdf Anmälan olägenhet hälsoskydd (167 KB)

Läs noga igenom instruktionerna på sidan 4-6 i blanketten innan du fyller i den. Om blanketten är rätt ifylld när den kommer in till oss kan vi handlägga ditt ärende snabbare. Om det saknas uppgifter i blanketten kommer vi att skicka tillbaka den till dig för komplettering innan vi börjar handlägga ärendet.

Du kan välja att vara anonym, men vi har begränsade möjligheter att utreda anonyma klagomål. Om du anmäler anonymt har du heller inte möjlighet att överklaga beslut.

I vissa fall kan det kännas tryggt att inte uppge vem man är. Du har möjlighet att vara anonym när du vill anmäla någon form av olägenhet till Miljöavdelningen.

 

Anonyma ärenden kan vara svåra att handlägga

Om du väljer att lämna till exempel ett klagomål till Miljöavdelningen anonymt så är det svårt för oss att utreda det om de uppgifter du lämnat inte är tillräckliga. Vi behöver ofta kompletterande uppgifter, och någon form av kontaktuppgifter kan vara nödvändigt för att återkoppla. Vi kan inte skicka eventuella beslut till dig när vi inte vet din adress, du kan därmed inte överklaga beslutet. Viktigt att känna till är att klagomål som rör boendemiljö är omöjliga att utreda utan tillträde till bostaden.

 

Om du vill vara anonym i kontakten med oss tänk då på att INTE uppge några uppgifter om dig själv. Så fort vi fått dina uppgifter så omfattas de av offentlighetsprincipen.

 

Vill du vara anonym i din kontakt med oss är det viktigt att du inte uppger ditt namn, ditt telefonnummer eller din adress varken muntligen eller skriftligen. 

 

Alla handlingar, inklusive mejl, som kommer in till kommunal verksamhet är allmänna handlingar. En kommun är som huvudregel skyldig att bevara allmänna handlingar vilka ofta innehåller personuppgifter. Dessutom gäller offentlighetsprincipen vilket innebär att enskilda på förfrågan har rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta kan innebära att personuppgifter lämnas ut som en del av allmän handling och där med inte omfattas av GDPR.

 

Miljöavdelningen kan inte bortse från dina kontaktuppgifter när vi väl har fått dem.

 

Du kan inte kontakta oss via mejl utan att riskera att din anonymitet röjs, då avsändaradressen också är en allmän handling. Även om din e-postadress inte innehåller ditt namn så kan det vara så att du uppgav ditt namn när du registrerade mejladressen och då kan ditt namn synas ändå. 

 

Gör så här om du vill vara anonym

Handlingar skickas med brev utan att innehålla några kontaktuppgifter eller avsändaradress. I blanketter och formulär måste du utelämna information om vem du är om du vill vara anonym.

 

Du kan även ringa vår kundtjänst men kom ihåg att inte uppge ditt namn. Vi har nummerpresentatör, men vi noterar inte ditt telefonnummer om du meddelar att du vill vara anonym. Om du trycker #31# innan du slår numret till oss så syns inte det nummer du ringer ifrån, många telefoner har även denna funktion via menyval.

Vad händer efter att jag skickat in en anmälan om olägenhet?

När vi får en anmälan skickar vi ett brev till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen där vi berättar att vi fått in ett klagomål, och uppmanar fastighetsägaren att meddela oss vilka åtgärder de kommer att vidta för att avhjälpa problemet.

Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte svarar, eller om vi bedömer att deras förslag på lösning inte kommer att räcka så gör vi en inspektion. Sedan tar vi beslut om vilka åtgärder den som äger fastigheten ska vidta för att komma tillrätta med problemet.

Om vi inte hittar några tecken på att det finns risk för att människors hälsa påverkas negativt av problemet avslutar vi ärendet.

Vi gör vår bedömning utifrån vad som står i miljöbalken och i folkhälsomyndighetens allmänna råd. folkhälsomyndigheten har riktvärden för inomhusbuller, fukt och mögel, radon, temperatur och drag samt ventilation.

Följande problem handläggs inte av samhällsbyggnadsnämnden eller miljöavdelningen

* Klagomål på vanvårdade djur- Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet, telefon 010-225 3030.

* Lösspringande katter, bedöms normalt inte som en olägenhet enligt miljöbalken.

* Lösspringande hundar (polisen på telefon 114 14).

* Klagomål på vilda djur-om det inte kan bedömas vara en olägenhet enligt miljöbalken.

* Arbetsmiljöfrågor. de handläggs av Arbetsmiljöverket.

* Viltolyckor, kontakta polisen på 114 14, markera olycksplatsen.