Inom områden med viktiga dricksvattentillgångar bedrivs eller planeras ofta verksamheter som inte passar ihop med en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Dessa verksamheter måste därför styras i olika grad.

I vissa fall bedöms en verksamhet utgöra en låg risk för vattentäkten och då räcker det med att anmäla verksamheten till kommunen.

Krav på tillstånd för en verksamhet ger kommunen möjlighet att påverka hur denna verksamhet bedrivs, på detta sätt kan vattentäkten få ett bra skydd samtidigt som verksamheten kan tillåtas inom vissa ramar. I tillstånden anges ofta villkor för hur verksamheten ska bedrivas och kontrolleras.

pdf Ansökan eller anmälan åtgärd inom vattenskyddsområde (316 KB)

Vissa verksamheter bedöms innebära så stor risk för vattentäkten att de inte kan tillåtas inom hela eller delar av vattenskyddsområdet. För sådana verksamheter införs därför förbud inom vattenskyddsområdet.

Exempel på verksamheter som påverkas av vattenskyddsområden är anläggande av avloppsanläggningar, spridning av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, schaktning och utförande av energibrunnar. Om du vill veta vilka vattenskyddsområden som finns inom Åre kommun kan du kontakta Åre kommun. Du kan där också få reda på avgränsningen för vattenskyddsområdena, vilka föreskrifter som gäller inom respektive vattenskyddsområde samt hur långt arbetet med nya vattenskyddsområden har kommit.