2017-11-23 beviljades Åre kommun EU-medel från Interregprogrammet ”Nordens gröna bälte” för att tillsammans med parter i Norge och Västernorrland utveckla ett socialt företag samt utbyta erfarenheter kring integrationsarbete.

Projektet heter ”Ökat arbetskraftutbud i gränsregionen” och pågår i tre år med start 1a januari 2018.

I projektet samarbetar Åre kommun med lokala privata, idéella och offentliga organisationer, med Inderöy kommun, Inderöy frivilligcentral och det sociala företaget Flyndra AS i Nordtröndelag samt det sociala företaget Evo Återvinningspartner AB i Härnösand.

Projektet går ut på att genom erfarenhetsutbyte och med hjälp av ett socialt företag skapa bättre möjligheter på arbetsmarknaden för marginaliserade grupper. Med marginaliserade grupper menar vi långtidsarbetssökande och individer med olika funktionshinder samt drop outs från skolsystemet och nyanlända.

Våra samarbetspartners intresse i projektet är framför allt att lära om Åre kommuns arbete med integration av nyanlända.

 

För ytterligare frågor kontakta:

Karin Ramström

Chef arbetsmarknadsavdelningen

Åre kommun

Tel: 0647- 164 22

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Åre kommuns städenhet har i en utlysning från Tillväxtverket, enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning, blivit beviljade projektmedel för att kompetenshöja och stärka nyanländas och långtidsarbetslösas konkurrenskraft på den reguljära arbetsmarknaden. Projektet ska under två år arbeta fram en modell där arbetsplatsförlagd handledning ute på arbetsplatserna står i centrum.

- Vi tror på att tillsammans med näringslivet i kommunen stärka tillväxten och tillsammans möta behovet av arbetskraft, säger Mimmi Gustafsson, enhetschef städenheten Åre kommun.

Vi har i snart två år intern inom vår enhet använt oss av en modell som innehåller ett introduktionspaket där teoretiska och praktiska moment i kombination med yrkessvenskan och praktik gett väldigt goda resultat. Via projektet Anpassad handledning och projektmedel från Tillväxtverket kan vi nu växla upp och erbjuda förstärkt handledning ute i näringslivet och besöksnäringen. Våra handledare finns tillgängliga efter introduktionsperioden då erfarenheten visar positiva effekter av kontinuerliga uppföljningar och personliga utvecklingsplaner. Idag har vi ett samarbetsavtal med fem företag inom besöksnäringen och hoppas på flera under projektperioden.

 

För ytterligare information kontakta:

Mimmi Gustafsson
enhetschef städenheten
0647-169 40 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Henrik Nås
projektledare städenheten
070_355 71 83
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Åre kommuns långsiktiga mål för näringslivsutvecklingen är "ett bra företagsklimat och en hållbar tillväxt".

 

pdf Näringslivsstrategi (1.56 MB)
 
Syftet med projektet är att Åre kommuns näringslivsteam från tillväxtenheten och inflyttarservice tillsammans med kultur och fritid ska genomföra åtgärder som tillsammans med det arbete som kommunen redan gör kommer att stärka företagsklimatet och den hållbara tillväxten i hela Åre kommun.
 
De åtgärder som genomförs beslutas bland annat genom öppna medborgardialoger.
 
På längre sikt ska åtgärderna leda till:
 - att företagen har ökat kunskaperna om hur de utvecklar sina företag socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart i Åre kommuns olika bygder
- att företagen har ökat kunskaperna om vilka resurser som finns för hållbar utveckling (pengar, kompetens, nätverk, etc.)
- att företagen har ökat drivkraften för sin bygds hållbara tillväxt
- att potentiella företagare har ökat kunskaperna om möjligheterna med att bo, leva och driva företag i Åre kommun
- att kunskapen om de olika förutsättningar som råder för företagande i Åre kommuns olika bygder har stärkts hos Åre kommuns tjänstepersoner och politiker
- att kunskapen om vad som kännetecknar ett bra företagsklimat har stärkts hos Åre kommuns tjänstepersoner och politiker.

 

 

Åre kommun har genom två parallella projekt skapat möjlighet till en kraftfull kompetenshöjning i psykisk hälsa. Genom kommunens interna sociala investeringsfond i kombination med medel från Leader Sjö, Skog & Fjäll har ett 20-tal instruktörer från Åre kommun, näringslivet, Studieförbundet Vuxenskolan, Polisen och Region Jämtland Härjedalens hälsocentraler utbildats att hålla i kurser i ”Första hjälpen till psykisk hälsa”. Fram till 2021 kommer kurserna löpande erbjudas till anställda både inom Åre kommun, näringslivet och till allmänheten. 

 

Målet är att på bred front öka kunskap och kompetens i psykisk hälsa och därmed öka den totala psykiska hälsan i Åre kommun eftersom psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som drabbar de flesta av oss någon gång i livet. Under två dagar lär du dig hur du som medmänniska kan agera och bemöta personer med olika psykiska tillstånd som till exempel depression, ångest, psykoser, missbruk och självskadebeteende innan personen i fråga får professionell hjälp. Kursen kan ses som en motsvarighet till L-ABC och riktar sig till alla oavsett om du jobbar med människovårdande yrken eller inte.

Klicka här för att anmäla dig till kursen

 

För mer information kontakta:
Ketty Engrund, projektledare "Första hjälpen till psykisk hälsa"
0647-168 85 (073-053 41 52)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Många tredjelandsmedborgare väljer idag att bo kvar i vår kommun tack vare av trygghet, trivsel och möjligheten att få ett arbete. Genom projektet kommer vi arbeta för att målgruppen ska få en hållbar process från nyanländ till integrerad. Projekt "Hållbar integration i Åre" ska leda till en fortsatt kvalitetshöjning av kommunens arbetssätt kring integrationsfrågor och fokus kommer att ligga på att skapa effektivare vägar till arbete och genomföra medborgardialoger i syfte att öka den interkulturella dialogen.

 

Projektets övergripande mål är att långsiktigt öka delaktigheten och inflytandet på arbetsmarknaden, i lokalsamhället samt i den lokala demokratin för målgruppen boende i Åre kommun. Åre kommun har under en tid varit ledande i integrationsarbetet i Sverige, genom detta projekt har vi nu möjlighet att fortsatt utveckla arbetet, höja kompetensen hos medarbetarna och genomföra aktiviteter som direkt kommer målgruppen till gagn.

Ta gärna del av vår folder:
pdf Hållbar integration (1.30 MB)

 

Kontakt

Har du funderingar kring projekt "Hållbar integration i Åre"? Kontakta då Kicki eller Mattias för mer information:

Projektledare Kicki Lundström Persson 0647-16343

Enhetschef inflyttarservice Mattias Sjölundh 0647-16248

 

Just nu håller en trädgård på att växa fram mitt i centrala Mörsil. Det är Åre kommuns arbetsmarknadsavdelning som håller på att starta upp en ny verksamhet kallad Växthuset. Här ska personer som står långt ifrån arbetsmarknaden få en möjlighet att testa och utveckla sin arbetsförmåga genom olika ”gröna” arbetsuppgifter med målet att närma sig arbetsmarknaden.

 

Trädgården är planerad utifrån forskningsresultat och teorier inom miljöpsykologi och ska vara en plats som fungerar som ett stöd för medarbetarna i sin process att närma sig arbetslivet. På området kommer ett växthus, en pergola och ett lågt inramande staket att anläggas. Det ätbara som odlas i Växthuset kommer sedan att användas och serveras internt inom Åre kommuns verksamheter.

 

Trädgården kommer även komma Mörsilborna och övriga besökare till gagn då den kommer fungera som ett besöksmål utanför verksamhetens öppettider. Då blir det en plats som erbjuder inspiration, sinnesstimulering, lugn och avskildhet samt väcker lust och kreativitet hos de som kommer hit.

 

– Människan är utformad för att leva nära naturen. Regelbunden aktivitet och vistelse i grön miljö främjar vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Forskning visar att sänkt blodtryck och puls, minskning av stresshormon samt ökad koordination- och koncentrationsförmåga är några av de positiva effekter som vistelse i natur och trädgård ger oss människor. Dessa effekter är något som kan främja en individs process att närma sig arbete och/eller studier, säger Linn Boltzius som är projektledare för verksamheten.

 

Genom meningsfulla aktiviteter och arbetsförberedande insatser främjas deltagarnas process att närma sig arbetsmarknaden. Växthuset samverkar med andra aktörer för att skapa bättre förutsättningar för en långsiktig lösning på arbetsmarknaden för deltagarna. Samverkanande aktörer är exempelvis vård och omsorg inom Region Jämtland Härjedalen, Åre kommuns individ- och familjeomsorg, Åre kommuns SFI-verksamhet (svenska för invandrare), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 

Växthuset är ett 2-årigt regionalt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden.

 

Kontakt

Linn Boltzius, projektledare

0647-164 79
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Åre kommun beviljades i augusti 2019 projektmedel via Tillväxtverket och Jordbruksverkets Landsbygdsprogram för Innovativa och samordnade servicelösningar för Undersåker och Södra Årefjällen. Projektet påbörjades 2019-11-01 och sträckte sig fram till 2020-10-31.

 

Bakgrund enligt projektplanen

Sedan Länstrafiken i Jämtlands län 2018 avvecklade Bussgods (i dess tidigare form) har livsmedelsbutiker och andra företagare problem med att hitta effektiva och fungerande transportlösningar för matvaror, paket och annat gods. Det blir svårt för butikerna i Undersåker och Södra Årefjällen att erbjuda service till de boende i form av frys-, kyl-, färsk- och andra matvaror samt problematiskt för övriga företag i området att bedriva en konkurrensmässig verksamhet/kommersiell service då de inte kan ta emot eller skicka iväg leveranser mer än 1 – 2 gånger per vecka, mot tidigare fem gånger per vecka.

 

Vi har behov av att hitta hållbara - i alla bemärkelser (över tid, miljömässigt, ekonomiskt samt socialt) - transportlösningar för butiker, företag, boende samt besökare och turister i Undersåker och Södra Årefjällen, som kan utgöra pilotmodell för övriga glest befolkade delar av Åre kommun.

 

Med det här projektet får vi möjlighet att göra en noggrann analys och föra dialoger med berörda intressenter samt föreslå lösningar som alla enats kring.

 

Genomförande

Inledningsvis har företag och organisationer identifierats för att få en bild av nuläget och dess utmaningar, vilka behov som finns för att skapa en hållbar lösning och vem som kan vara med och vara en del i lösningen. Vi har även identifierat olika intressenter för fortsatt kunskapsutbyte.

 

Projektet fick en rivstart i och med möjligheten att medverka på Södra Årefjällen ekonomisk förenings planerade workshops kring deras Vision 2030. Till dessa workshops var både näringslivet och bybor i området inbjudna. Under november och december genomfördes 7 workshops där vi medverkade.

 

För att skapa en långsiktighet och uthållighet är det viktigt att det finns någon organisation, förening eller företag som kan vara ansvarig för framtida drift. Det innebär inte att man måste utföra alla transporter men man måste ta ansvaret för att transporterna blir av, kvalitetssäkra och förbättra servicen och till en början vara ihärdig i att få det nya systemet sjösatt, segelklart och ut från hamn. Det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor innan de nya vanorna är vardag.

 

Förslag på lokal lösning

I Södra Årefjällen är denna organisation med stor säkerhet Södra Årefjällen ekonomiska förening som genom att starta eller anlita ett transportföretag tar ansvar för logistik av varor och personer i området. Här behöver föreningen öka sin verksamhet så att den även täcker Undersåker och delar av sträckan längs E14 för att få nog många involverade i tjänsten.

Genom att skapa en omlastningscentral i Undersåker (järnvägsstationen) och sedan samordna med transporter som ändå redan körs till Södra Årefjällen är mycket vunnet. Genom att skapa omlastningsmöjligheter i Undersåker kan transportföretagen lämna varor i Undersåker dagligen. Dessa varor kan sedan transporteras till mottagaren genom samordning av transporter via en app (Freelway).

 

Kyltransporter skall kunna köras med kylsläp av privatpersoner som skall samma väg eller andra företag/entreprenörer i området som t ex Södra Årefjällen ekonomisk förening. För att göra systemet anpassat till ett annat område (t.ex. Kallbygden) måste lämpliga omlastningscentraler identifieras, ansvarig organisation och vilka resurser som finns för att transportera varorna. Målet är att så ofta som möjligt använda en transport som redan körs.

 

Utmaningar

Efter projektets 2020-10-31 slut pågår nu arbetet med att finansiera en omlastningscentral och ett resecenter på Undersåker station. Det finns problem med fortsatt finansiering av lösningarna på grund av små, relativt specifika regler. Dels verkar det mycket svårt att få stöd för investeringen i ett kylsläp, i och med att detta står på hjul. Dels verkar det mycket svårt att söka stöd för iordningställande av omlastningscentralen, då denna finns i en hyrd lokal. I och med att landsbygden ofta består av mindre företag och mindre fastighetsägare innebär de relativt små investeringarna i det stora hela ändå stora risker för företagen.

 

I båda fallen ser vi problem med att små, säkert välgrundade restriktioner, sätter käppar i hjulet för stora planer som går helt i linje med projektutlysningarnas syfte. Vi hoppas att man i framtiden kan göra undantag genom en hårdare granskning, avtalsskrivning eller liknande.

 

En stor utmaning framåt är att ändra personers vanor. Detta kommer att kräva långsiktighet och stora informationsinsatser. Vi måste locka över personer och göra dem delaktiga i helheten. Det är enklare att åka raka vägen hem, men genom ett kort stopp vid omlastningscentralen kan du hjälpa grannen att få hem sitt paket och samtidigt spara en transport på 40 km för grannen.

 

 

Projektet finansieras med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.