2017-11-23 beviljades Åre kommun EU-medel från Interregprogrammet ”Nordens gröna bälte” för att tillsammans med parter i Norge och Västernorrland utveckla ett socialt företag samt utbyta erfarenheter kring integrationsarbete.

Projektet heter ”Ökat arbetskraftutbud i gränsregionen” och pågår i tre år med start 1a januari 2018.

I projektet samarbetar Åre kommun med lokala privata, idéella och offentliga organisationer, med Inderöy kommun, Inderöy frivilligcentral och det sociala företaget Flyndra AS i Nordtröndelag samt det sociala företaget Evo Återvinningspartner AB i Härnösand.

Projektet går ut på att genom erfarenhetsutbyte och med hjälp av ett socialt företag skapa bättre möjligheter på arbetsmarknaden för marginaliserade grupper. Med marginaliserade grupper menar vi långtidsarbetssökande och individer med olika funktionshinder samt drop outs från skolsystemet och nyanlända.

Våra samarbetspartners intresse i projektet är framför allt att lära om Åre kommuns arbete med integration av nyanlända.

 

För ytterligare frågor kontakta:

Karin Ramström

Chef arbetsmarknadsavdelningen

Åre kommun

Tel: 0647- 164 22

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Åre kommuns städenhet har i en utlysning från Tillväxtverket, enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning, blivit beviljade projektmedel för att kompetenshöja och stärka nyanländas och långtidsarbetslösas konkurrenskraft på den reguljära arbetsmarknaden. Projektet ska under två år arbeta fram en modell där arbetsplatsförlagd handledning ute på arbetsplatserna står i centrum.

- Vi tror på att tillsammans med näringslivet i kommunen stärka tillväxten och tillsammans möta behovet av arbetskraft, säger Mimmi Gustafsson, enhetschef städenheten Åre kommun.

Vi har i snart två år intern inom vår enhet använt oss av en modell som innehåller ett introduktionspaket där teoretiska och praktiska moment i kombination med yrkessvenskan och praktik gett väldigt goda resultat. Via projektet Anpassad handledning och projektmedel från Tillväxtverket kan vi nu växla upp och erbjuda förstärkt handledning ute i näringslivet och besöksnäringen. Våra handledare finns tillgängliga efter introduktionsperioden då erfarenheten visar positiva effekter av kontinuerliga uppföljningar och personliga utvecklingsplaner. Idag har vi ett samarbetsavtal med fem företag inom besöksnäringen och hoppas på flera under projektperioden.

 

För ytterligare information kontakta:

Mimmi Gustafsson
enhetschef städenheten
0647-169 40 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Henrik Nås
projektledare städenheten
070_355 71 83
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Åre kommuns långsiktiga mål för näringslivsutvecklingen är "ett bra företagsklimat och en hållbar tillväxt".

 

pdf Näringslivsstrategi (1.56 MB)
 
Syftet med projektet är att Åre kommuns näringslivsteam från tillväxtenheten och inflyttarservice tillsammans med kultur och fritid ska genomföra åtgärder som tillsammans med det arbete som kommunen redan gör kommer att stärka företagsklimatet och den hållbara tillväxten i hela Åre kommun.
 
De åtgärder som genomförs beslutas bland annat genom öppna medborgardialoger.
 
På längre sikt ska åtgärderna leda till:
 - att företagen har ökat kunskaperna om hur de utvecklar sina företag socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart i Åre kommuns olika bygder
- att företagen har ökat kunskaperna om vilka resurser som finns för hållbar utveckling (pengar, kompetens, nätverk, etc.)
- att företagen har ökat drivkraften för sin bygds hållbara tillväxt
- att potentiella företagare har ökat kunskaperna om möjligheterna med att bo, leva och driva företag i Åre kommun
- att kunskapen om de olika förutsättningar som råder för företagande i Åre kommuns olika bygder har stärkts hos Åre kommuns tjänstepersoner och politiker
- att kunskapen om vad som kännetecknar ett bra företagsklimat har stärkts hos Åre kommuns tjänstepersoner och politiker.

 

 

Åre kommun har genom två parallella projekt skapat möjlighet till en kraftfull kompetenshöjning i  psykisk hälsa. Genom kommunens interna sociala investeringsfond i kombination med medel från Leader Skog sjö och fjäll har 15 instruktörer utbildats i Första hjälpen till psykisk hälsa.

 

Tre instruktörer i kommunorganisationen, resterande från näringslivet, studieförbundet vuxenskolan, polisen och hälsocentralen. Fram till 2021 kommer kurser i Första hjälpen till psykisk hälsa löpande erbjudas till anställda både inom kommunorganisationen, näringslivet och till allmänheten. 

 

Målet är att på bred front öka kunskap och kompetens i psykisk hälsa och därmed öka den totala psykiska hälsan i Åre kommun.

För mer information kontakta projektledare Kristina Palmér Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Många tredjelandsmedborgare väljer idag att bo kvar i vår kommun tack vare av trygghet, trivsel och möjligheten att få ett arbete. Genom projektet kommer vi arbeta för att målgruppen ska få en hållbar process från nyanländ till integrerad. Projekt "Hållbar integration i Åre" ska leda till en fortsatt kvalitetshöjning av kommunens arbetssätt kring integrationsfrågor och fokus kommer att ligga på att skapa effektivare vägar till arbete och genomföra medborgardialoger i syfte att öka den interkulturella dialogen.

 

Projektets övergripande mål är att långsiktigt öka delaktigheten och inflytandet på arbetsmarknaden, i lokalsamhället samt i den lokala demokratin för målgruppen boende i Åre kommun. Åre kommun har under en tid varit ledande i integrationsarbetet i Sverige, genom detta projekt har vi nu möjlighet att fortsatt utveckla arbetet, höja kompetensen hos medarbetarna och genomföra aktiviteter som direkt kommer målgruppen till gagn.

 

Kontakt

Har du funderingar kring projekt "Hållbar integration i Åre"? Kontakta då Kicki eller Mattias för mer information:

Projektledare Kicki Lundström Persson 0647-16343

Enhetschef inflyttarservice Mattias Sjölundh 0647-16248