En elev har rätt att söka till grundsärskola som anordnas av annan kommun om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl.

Rektor i hemskolan kallar då vårdnadshavare, chef barn och elevhälsan och LSS handläggaren (om boende kan bli aktuellt) till elevvårdskonferens. Därefter kontaktar chef barn och elevhälsan aktuell kommun för att undersöka möjligheten till önskad placering. Frågor gällande boendet hanteras av LSS-handläggare.