Skolkuratorerna arbetar med främjande och förebyggande psykosocialt arbete, för att barn och elever ska må bra i sin sociala miljö på förskolor och skolor.

Vi bidrar till att skapa goda förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling. Skolkuratorn ingår i skolornas lokala elevhälsoteam och bidrar där med den psykosociala kompetensen.

Skolkuratorn arbetar på tre olika nivåer:

Individnivå - arbetar individuellt med elever och föräldrar dvs individuella samtal, konsultation och handledning till lärare samt att göra skolsociala kartläggningar.

Gruppnivå – arbetar med psykosociala frågor som rör en grupp eller en hel klass. T.ex. konflikthantering, mobbning, relationsfrågor etc.

Organisationsnivå – Arbetar på ett större och i ett mer övergripande perspektiv, dvs medverkar i skolans förändrings och utvecklingsarbete utifrån ett psykosocialt perspektiv, t.ex. med värdegrundsfrågor, trygghet och trivsel, diskrimineringsfrågor, mobbningsförebyggande arbete, krisarbete, hälsofrågor, drogförebyggande och stresshantering.

Vid behov sker skolkuratorns arbete i samarbete med andra instanser och myndigheter, så som socialtjänst, polis och BUP.