PCB – polyklorerade bifenyler

PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling miljögifter som lätt tas upp av levande organismer och bland annat kan påverka nervsystem, immunförsvar och fortplantning hos såväl djur som människor. PCB började tillverkas på 1930-talet och har använts i exempelvis transformatorer, kondensatorer, båtbottenfärg, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor. I mitten av 1960-talet uppmärksammades att PCB spridits till naturen och orsakat skador på bland annat sälar. Nyanvändning av PCB förbjöds 1978, men PCB finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid.

I Sverige användes PCB framförallt i miljonprogrammen – de stora satsningarna på bostadsproduktion på 1960-talet. Byggnader som är renoverade mellan 1956-1973 kan innehålla miljö- och hälsofarligt PCB i fog- eller golvmassor (i första hand acrydurgolv). PCB avges från byggnadsmaterialet i byggnader till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön. PCB kommer också ut i miljön genom felaktig hantering vid rivning eller utbyte av produkter med PCB.

Inventering av PCB i hyresrätter

Miljöavdelningen i Åre kommun har under våren 2019 uppmanat fastighetsägare till hyresrätter i kommunen att inventera förekomsten av PCB i de fastigheter som är uppförda eller renoverade 1956-1973. Rivning eller ombyggnad av dessa fastigheter får inte ske innan inventering genomförts. Rivningslov ska sökas hos samhällsbyggnadsnämndens byggenhet.

Resultaten från inventeringen ska redovisas för miljöavdelningen senast 2019-12-31, även om PCB inte påträffats. Om PCB påträffats ska fastighetsägaren redovisa en handlingsplan som visar när och hur de tänkt genomföra sanering. De fastighetsägare som inte skickar in uppgifter kommer att föreläggas om inventering.
Inventeringen ska ske enligt sanerapcb.nu eller likvärdig metod.

sanerapcb.nu finns även handledning att beställa samt blanketter som fastighetsägare kan använda till inventeringen och rapporteringen till miljöavdelningen. Om konsult anlitas ska fastighetsägaren kontrollera att denna har erfarenhet och utbildning inom PCB-inventering. Svenska Fogbranschens Riksförbund har på sin hemsida sfr.nu en förteckning över konsulter och auktoriserade entreprenörer.

Lagstiftning

Enligt förordning (2007:19) om PCB med mera gäller att byggnader byggda eller renoverade mellan 1956 och 1973 ska inventeras och saneras med avseende på PCB i fog- och golvmassor. Innan sanering genomförs ska det anmälas till tillsynsmyndigheten.

Enligt samma förordning gäller att utrustning som innehåller PCB ska vara tydligt märkt med uppgift om att den innehåller PCB. Isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB ska därför märkas.