Barn & utbildning

Att erbjuda en väl fungerande barnomsorg och utbildning med hög kvalité är viktigt för att göra en bygd attraktiv. Föräldrar vill känna sig lugna när de lämnar sina barn på förskolan eller veta att deras barn i skolan både får relevanta kunskaper och ett väl fungerande socialt nätverk. En gymnasieskola och möjligheter till eftergymnasiala studier är en viktig ingrediens för att hålla kommunen levande. I Åre kommun finns det utbildningar för alla åldrar, här kan du leva och utvecklas.

Maana jih ööhpehtimmie

Akten buerielaakan maanahoksem jih ööhpehtimmiem jolle kvaliteetine faaledh, lea vihkeles ihke aktem voenem njaahtjomes darjodh.Eejhtegh sijhtieh raeffies damtedh gåessie dej maanide aarhskuvlese laehpien jallh daejredh ahte dej maanah buerie daajroeh jih hijven sosialen viermiem åadtjoeh. Aktem jåarhkeskuvlem jih nuepiem minngiejåarhkeskuvle-lohkemh vaedtsedh lea akten vihkeles aamhtesem ihke tjïelte edtja jielijes årrodh. Ååren tjïeltesne ööhpehtimmie gaajhkide jaepide gååvnese, daesnie maahta jieledh jih öövtiedidh.

Eventuellt medlemskap i Jämtlands gymnasieförbund

Bakgrund

Jämtlands gymnasieförbund är ett kommunalförbund med myndighets- och verksamhetsansvar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och delar av vuxenutbildningen i Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommun. Förbundet leds av en direktion med 11 ledamöter och styrs, förutom av nationella styrdokument, genom förbundsordning, konsortialavtal och årliga ägardirektiv från förbundets fyra medlemmar.

Förstudie

Under första halvan av 2015 har Åre kommun i olika politiska forum diskuterat frågan om eventuellt medlemskap i Jämtlands gymnasieförbund . Åre kommun har i beslut i kommunstyrelsen ställt sig positiv till att genomföra en förstudie i ärendet vilket är genomfört.

På motsvarande sätt har gymnasieförbundets medlemmar prövat frågan och gett i uppdrag åt förbundet att ta fram ett beslutsunderlag gällande en eventuell utökning av förbundet. Parterna är överens om att bevekelsegrunderna för utredningen är effektivitet, ekonomi, kvalitet och elevernas valfrihet i gymnasieskolan.

pdf Förstudierapport (824 KB)

Dagsläge

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 fattades beslutet att Åre gymnasieskola ska gå med i Jämtlands gymnasieförbund. I nästa steg måste förbundets nuvarande medlemskommuner fatta ett samstämmigt beslut om att ingå ett nytt avtal med Åre kommun. 

Frågan har tidigare behandlats av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-13 § 60 och av kommunstyrelsen 2016-12-21 § 183. Båda föreslog att Åre kommun ska ingå medlemskap i Jämtlands gymnasieförbund avseende gymnasieverksamheten.