Barn & utbildning

Att erbjuda en väl fungerande barnomsorg och utbildning med hög kvalité är viktigt för att göra en bygd attraktiv. Föräldrar vill känna sig lugna när de lämnar sina barn på förskolan eller veta att deras barn i skolan både får relevanta kunskaper och ett väl fungerande socialt nätverk. En gymnasieskola och möjligheter till eftergymnasiala studier är en viktig ingrediens för att hålla kommunen levande. I Åre kommun finns det utbildningar för alla åldrar, här kan du leva och utvecklas.

Maana jih ööhpehtimmie

Akten buerielaakan maanahoksem jih ööhpehtimmiem jolle kvaliteetine faaledh, lea vihkeles ihke aktem voenem njaahtjomes darjodh.Eejhtegh sijhtieh raeffies damtedh gåessie dej maanide aarhskuvlese laehpien jallh daejredh ahte dej maanah buerie daajroeh jih hijven sosialen viermiem åadtjoeh. Aktem jåarhkeskuvlem jih nuepiem minngiejåarhkeskuvle-lohkemh vaedtsedh lea akten vihkeles aamhtesem ihke tjïelte edtja jielijes årrodh. Ååren tjïeltesne ööhpehtimmie gaajhkide jaepide gååvnese, daesnie maahta jieledh jih öövtiedidh.

Medlemskap i Jämtlands gymnasieförbund

Bakgrund

Jämtlands gymnasieförbund är ett kommunalförbund med myndighets- och verksamhetsansvar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och delar av vuxenutbildningen i Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommun. Förbundet leds av en direktion med 11 ledamöter och styrs, förutom av nationella styrdokument, genom förbundsordning, konsortialavtal och årliga ägardirektiv från förbundets fyra medlemmar.

Under första halvan av 2015 diskuterade Åre kommun i olika politiska forum frågan om medlemskap i Jämtlands gymnasieförbund.

En förstudie genomfördes utifrån frågor om effektivitet, ekonomi, kvalitet och elevernas valfrihet.

Här finns  pdf förstudierapporten (824 KB)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 fattades beslutet att Åre gymnasieskola ska gå med i Jämtlands gymnasieförbund. Frågan hade tidigare behandlats av barn- och utbildningsnämnden 2016-12-13 § 60 och av kommunstyrelsen 2016-12-21 § 183. Båda föreslog att Åre kommun ska ingå medlemskap i Jämtlands gymnasieförbund avseende gymnasieverksamheten.

Nu är det klart  gymnasieskolan blir Jämtlands gymnasium Åre

Måndag 27 mars skrev Åre kommun och Jämtlands gymnasieförbund på avtalet om inträde. Nu ingår gymnasieskolan i förbundet. 

Förändringen kommer inte att märkas för eleverna i första skedet. Verksamheten pågår som vanligt men ska efterhand utvecklas och förbättras. Enda synbara förändringen blir till en början ny logotyp och nytt namn: Jämtlands gymnasium Åre. 

Läs mer om Jämtlands gymnasium på jgy.se