Granskning av förslag till detaljplan för liftar och skidnedfarter i skidområdet Sadeln på fastigheterna Björnänge 2:3, 2:4, 3:6, 3:12, 3:13 samt Mörviken 1:75 i Åre.

Detaljplanens syfte är att planlägga för två nya släpliftar och nya pister vilka avser öka kapaciteten i skidområdet. Utökningen av skidsystemet syftar till att möjliggöra skidburen transport mellan Sadelområdet och Åre by de dagar som den befintliga liften Sadelexpressen håller stängt på grund av hårt väder.

Ett genomförande av planen har i tidigt skede antagits kunna medföra en betydande miljöpåverkan och därför har en strategisk miljöbedömning gjorts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Den miljöpåverkan som planförslaget medför bedöms efter framtagande av granskningshandlingar, inte vara betydande.

Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande.  

Planen är ute på granskning från 2024-06-13 till och med 2024-07-07. 

Granskningshandlingar

pdf Plankarta (611 KB)

pdf Planbeskrivning (1.99 MB)

pdf Illustrationskarta (641 KB)

pdf Samrådsredogörelse (1.01 MB)

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (10.27 MB)

pdf Underrättelse om granskning (160 KB)

Samrådshandlingar

pdf Plankarta (505 KB)

pdf Planbeskrivning (1.45 MB)

pdf Illustrationskarta (476 KB)

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (8.76 MB)

pdf Kungörelse (156 KB)

Utredningar (granskningshandlingar)

pdf Artskyddsutredning (488 KB)

pdf Artskyddsutredning Dubbelbeckasin (1.09 MB)

pdf Naturvärdesinventering (3.15 MB)

pdf NVI Vikbäcken (4.82 MB)

pdf Tillägg till naturvärdesinventering (312 KB)

pdf PM Geoteknik inkl bilagor (7.49 MB)

pdf MUR Sadeln och Getvalen (1.58 MB)

pdf Markradarrapport (4.92 MB)

pdf PM Dagvatten inkl bilagor (3.94 MB)

pdf Skötselplan (1.06 MB)

pdf Specifik miljöbedömning Natura 2000 (1.36 MB)

pdf Undersökning BMP (237 KB)

 

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.