Samråd av förslag till detaljplan för liftar och skidnedfarter i skidområdet Sadeln på fastigheterna Björnänge 2:3, 2:4, 3:6, 3:12, 3:13 samt Mörviken 1:75 i Åre.

Detaljplanens syfte är att planlägga för två nya släpliftar och nya pister vilka avser öka kapaciteten i skidområdet. Utökningen av skidsystemet syftar till att möjliggöra skidburen transport mellan Sadelområdet och Åre by de dagar som den befintliga liften Sadelexpressen håller stängt på grund av hårt väder.

Ett genomförande av planen har antagits kunna medföra en betydande miljöpåverkan och därför har en strategisk miljöbedömning gjorts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i samband med planarbetet.

Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande.  

Planen är ute på samråd från 2023-06-16 till och med 2023-07-09. 

 

Samrådshandlingar

pdf Plankarta (505 KB)

pdf Planbeskrivning (1.45 MB)

pdf Illustrationskarta (476 KB)

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (8.76 MB)

pdf Kungörelse (156 KB)

Utredningar

pdf PM Dagvattenutredning (inkl bilagor) (3.27 MB)

pdf PM Geoteknisk utredning (inkl bilagor) (8.11 MB)

pdf MUR Sadeln och Getvalen (2.37 MB)

pdf Markradarrapport (4.92 MB)

pdf Naturvärdesinventering (3.15 MB)

pdf Tillägg till naturvärdesinventering (312 KB)

pdf Artskyddsutredning (488 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (237 KB)

 

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.