Åre kommun har i de ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” beslutat att en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut. Detta gäller inte:

  • om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
  • om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Onödig tomgångskörning kostar både pengar och ger upphov till utsläpp av avgaser som är både miljö- och hälsoskadliga.

Avgaser från tomgångskörning kan leda till hälsoproblem då de innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Vid tomgångskörning utanför exempelvis skolor och daghem kan avgaserna sugas in via ventilationen och orsaka besvär för de som vistas i lokalerna. Bullret från ett fordon på tomgång kan även upplevas som störande. Fordonsavgaser bidrar också till växtskador, övergödning, försurning och klimatförändringar.
Bryter du mot enminutsregeln riskerar du polisanmälan och böter.
Genom att undvika tomgångskörning bidrar du direkt till en bättre luftkvalité i vår kommun!

Stäng av motorn – det tjänar både du, din och andras hälsa och miljön på!