Grunden i livsmedelslagstiftningen är att det företag eller den organisation som säljer mat ansvarar för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den.

Det finns regler som alla som arbetar med mat måste följa. De gäller i alla led i livsmedelskedjan — produktion, tillverkning, import, transport, försäljning och servering till konsumenten — och de gäller både stora och små företag.

Livsmedelsverksamheter ska registreras eller godkännas och årligen betala kontrollavgift. Om du bedriver någon form av livsmedelsverksamhet ska den vara registrerad hos samhällsbyggnadsnämnden i Åre kommun (om det är där verksamhet huvudsakligen ska bedrivas) eller godkänd hos Livsmedelsverket.

Vad innebär en livsmedelskontroll?

Vid en livsmedelskontroll kommer miljöavdelningens livsmedelsinspektörer på ett anmält eller oanmält besök. När du öppnar din verksamhet för första gången försöker vi boka in ett besök.

Vid kontrollen bedöms om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Livsmedelsverksamheter ska bland annat ha lokaler som är anpassade för ändamålet, med tillräckliga utrymmen och fungerande utrustning. Det ska finnas lämpliga rutiner för till exempel hantering av mat, städning och temperaturkontroller samt att personalen ska ha relevant utbildning. Läs mer om de områden som vi kontrollerar under Kontrollområden.

Avvikelser från kraven

Om din verksamhet inte uppfyller de krav som finns i lagstiftningen ger vi en avvikelse. Beroende på hur allvarlig avvikelsen är kan du antingen få ett uppföljande besök eller så följs mindre avvikelser upp vid nästa ordinarie besök. Verksamheten kan också skicka in vissa åtgärder skriftligen för att visa att avvikelserna åtgärdats.

Kontrollavgifter

pdf Livsmedelstaxa (112 KB)

Årlig kontrollavgift

  • När du startat verksamheten så får den en årlig kontrolltid, som i sin tur påverkar hur stor den årliga kontrollavgiften blir. Timavgiften är för närvarande 1 347 kr.

    Kontrolltiden beror bland annat på:
  • Vilka typer av livsmedel som hanteras och i vilken omfattning.
  • Verksamhetens arbete med att utforma menyer och märka livsmedel.
  • Hur väl du sköter din verksamhet – om du sköter den på ett bra sätt kan den årliga kontrolltiden minska och om du missköter verksamheten kan miljökontoret bedöma att mer kontrolltid behövs och då höjs den årliga tiden och därmed avgiften.

Även om avgiften betalas årligen är det inte säkert att miljöavdelningen besöker din verksamhet varje år. Tiden som ingår i avgiften ska täcka förberedelser, kontrollbesök och efterarbete samt i vissa fall även provtagningar. Alla kostnader för livsmedelskontrollen ska enligt lag bekostas av de verksamheter som kontrolleras.

Extra offentlig kontroll

Om vi måste följa upp brister eller klagomål som är befogade tar miljöavdelningen ut en avgift för den tid som uppföljningen kräver. Timtaxan för extra offentlig kontroll är 1 125 kr per timme.

Nya sanktionsavgifter för vissa överträdelser

Den 1 januari 2019 ändras livsmedelslagen och det införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsverket har nu tagit fram en vägledning för kontrollmyndigheterna om hur reglerna som sanktionsavgifter bör tillämpas.

  pdf Vägledning for sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (230 KB)

Flera myndigheter inblandade

Den svenska livsmedelskontrollen är uppdelad i tre nivåer:

  • Livsmedelsverket, som är en statlig myndighet, har det övergripande ansvaret för bland annat införsel, import och export av livsmedel, och köttbesiktning på slakterier.
  • Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelskontrollen och för att kontrollera primärproducenterna av livsmedel. De ansvarar också för att stödja och kontrollera kommunerna i deras tillsynsarbete.
  • På lokal nivå är det en kommunal nämnd som ansvarar för kontrollen av livsmedelsverksamheter. I Åre kommun är det samhällsbyggnadsnämnden som är ansvarig och miljöavdelningen som utför kontrollen.