Här hittar du kommunens aktuella planprogram. Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen.

I planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen. Programmet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval om markanvändningen inom ett område och att belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i ett tidigt skede.