Från 1 augusti 2020 gäller att alla som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut olika avfallsslag vid källan och förvara dem skilda från varandra för vidare hantering. Sorteringen ska ske vid källan och avfallsslagen ska samlas in separat från arbetsplatser för bygg- och rivningsarbeten.

Kraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Syftet med ändringen i avfallsförordningen (2020:614) är att gynna återanvändning och materialåtervinning vilket anses vara i linje med nationella och internationella mål om cirkulära flöden.

De kraven på utsortering som gäller från 1 augusti 2020 framgår av 3 kap avfallsförordningen (2020:614):
10 § Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser i detta kapitel, sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

 1. Trä
 2. Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 3. Metall
 4. Glas
 5. Plast och
 6. Gips

11 § Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut enligt 10 § ska samla in de avfallsslagen separat.

Övriga avfallsslag som enligt avfallsförordningen (2020:614) omfattas av krav på utsortering vid källan:

 1. Farligt avfall
 2. Avfall som faller under producentansvar, till exempel förpackningar och wellpapp, elektronik samt batterier.
 3. Brännbart avfall, det vill säga det brännbara avfall som blir kvar efter övriga avfallsslag sorterats ut.

Undantag från bestämmelsen gäller endast de avfallsslag som inte går att sortera ut. Undantag kan göras där det inte är tekniskt genomförbart att separera sammanfogat material eller där avfallsslagen är förorenade. Dessa undantag behöver dokumenteras och kunna uppvisas på begäran från tillsynsmyndighet.

Undantagen från utsortering framgår av Naturvårdsverkets föreskrift om undantag från kraven på utsortering (NFS 2020:7):
4 § Kravet på utsortering i 3 kap. 10 § avfallsförordningen inte gäller avfallsslag som

 

 1. utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller
 2. är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.

5 § För de avfallsslag som avses i 4 § gäller inte kravet i 3 kap. 12 § avfallsförordningen (2020:614) på att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall.

Om sortering av byggavfall inte sker vid källan krävs dispens. Då avfallsproducenten av annat skäl bedömer att sortering inte är möjligt behöver dispens sökas hos tillsynsmyndigheten (miljöavdelningen Åre kommun). Dispens ges där separat insamling inte är genomförbart eller där nackdelar överväger fördelar med fokus på miljönyttan. I de fall som sortering inte sker vid källan med anledning av dispens kvarstår kravet att avfallet ska genomgå ett fullständigt behandlingsförfarande likt 3 kap 10§ avfallsförordningen.

 

Vad som gäller för dispens framgår av 3 kap avfallsförordningen (2020:614):
15 § Tillsynsmyndigheten får i fråga om bygg- och rivningsavfall i det enskilda fallet ge dispens från kraven på

 

 1. utsortering i 10 §, och
 2. att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 12 §.

16 § Separat insamling ska inte anses genomförbar eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om

 

 1. separat insamling inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,
 2. en annan hantering ger ett återvinningsresultat som är jämförbart med det som skulle uppnås vid separat insamling,
 3. separat insamling inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller
 4. separat insamling skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

Ansökan om dispens görs via följande blankett:
pdf Ansökan om dispens från krav på utsortering av bygg och rivningsavfall (213 KB)

Blanketten skickas sedan till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. i god tid innan arbetet påbörjas.

 

 • Impregnerat virke
 • Asbest
 • Färg, flytspackel, spackel och lösningsmedel
 • Elektronik och batterier
 • PCB-haltigt avfall
  Ska du sanera PCB ska detta först anmälas till miljökontoret. Anmälan skickas till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. i god tid innan saneringen påbörjas.
  Läs mer här.
 • Förpackningar märkta mycket giftigt, giftigt, miljöfarligt eller starkt frätande, klassas som farligt avfall oavsett resthalter i förpackningen.
 • Byggisolermaterial kan innehålla klorfluorföreningar (CFC) och klassas därmed som farligt avfall. Exempel är cellplast i markskivor, isolerskivor, fogskum, flytande golv och sandwichkonstruktioner som garageportar och andra kombimaterial, samt fjärrvärmerör. De två vanligaste isolermaterialen med CFC är PUR (polyuretan) och XPS (extruderad polystyren) vilka tillverkades från mitten på 60-talet fram till 1997, ofta är isolerskivorna starkt färgade.

Ytterligare information

Branschorganisationen Byggföretagen har sammanställt en handbok, Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. Här hittar du handboken »