Miljöavdelningen i Åre kommun har tillsynsansvar över boendemiljön i kommunen. Detta för att tillse att miljöbalken och tillhörande förordningar efterlevs.

Vid tillsynen av bostäder kontrolleras framförallt om det finns en risk för de boendes hälsa och tillsynen innebär bland annat kontroll av buller, fukt, mikroorganismer, skadedjur och luftkvalitet. Det är fastighetsägarens ansvar att tillse att gällande förordningar, riktlinjer och allmänna råd följs. 

Tillsyn av hyresrätter

Under 2018 inventerade miljöavdelningen hyresrätter i kommunen. Inventeringsresultatet blev 13 olika fastighetsägare för hyresrätter med totalt över 70 bostadsområden.

Tillsynen är återkommande och tillsynsfrekvensen är baserad på tillsynsobjektets risk, art och storlek. Större bostadsområden kommer att tillsynas varje år och mindre bostadsområden kommer att tillsynas vartannat eller vart tredje år.

Våren 2019 påbörjades tillsynen av hyresrätter med en träff med respektive fastighetsägare. Läs mer om det här: Pågående inspektioner

Egenkontroll fastighetsägare

Varje fastighetsägare är skyldig att tillse att fastigheten inte medför en risk för de boendes hälsa eller miljön. Att ha tydlig ansvarsfördelning och jobba förebyggande är fastighetsägarens ansvar och är en del i den så kallade egenkontrollen.

Egenkontrollen kan exempelvis innehålla rutiner för förebyggande arbete med samt kontroll av följande:

 • Förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial
 • Fukt och mögel
 • Buller
 • Radon
 • Ventilation
 • Avfall
 • Cistern
 • Inomhustemperatur
 • Vattentemperatur och risk för Legionellatillväxt
 • Skadedjur
 • Energianvändning
 • Kemikalier
 • Köldmedia

Problem i din hyresrätt

Om du som bor i en hyresrätt har problem med inomhusmiljön ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Om det gått en tid och problemen inte åtgärdats trots återkommande felanmälningar kan du göra en anmälan om olägenhet till miljöavdelningen. Läs mer om det här: Anmälan om olägenhet