Granskning av förslag till detaljplan för flerbostadshus på fastigheterna Mörviken 1:148-149 m fl, Ängarna.

Planens syfte är att möjliggöra för flerbostadshus i östra delen av Tegefjäll. Planen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av mindre flerbostadshus uppförda i två våningar mellan väg 638 och Mittbanan. Området består idag främst av ett skogsområde med delvis avverkade partier. Den östra delen av planområdet består i dagsläget delvis av schaktmassor från tidigare exploatering i närområdet.

Planen är ute på granskning från 2022-04-08 till och med 2022-05-02.

Granskningshandlingar

Granskning pågår mellan 2022-04-08 och 2022-05-02

pdf Plankarta (688 KB)

pdf Planbeskrivning (1.77 MB)

pdf Illustrationskarta (191 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (199 KB)

 

Utredningar och bilagor

pdf Trafikbullerutredning, Efterklang 2021-10-14 (7.71 MB)

pdf Dagvattenutredning, Arctan, 2021-10-18 (2.25 MB)

pdf MUR, Geoskills 2021-05-03 (6.51 MB)

pdf Geotekniskt utlåtande, Jan Nordlöf 2021-11-10 (940 KB)

pdf Markanpassningsutredning, Sigma 2022-01-27 (5.24 MB)

pdf Riskutredning, AFRY 2021-05-20 (961 KB)

 

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.

 

Samrådshandlingar

Samråd pågick mellan 2018-05-30 och 2018-06-22

pdf Följebrev (295 KB)

pdf Planbeskrivning (2.11 MB)

pdf Plankarta (370 KB)

pdf Illustrationskarta (1.97 MB)