Vi har själva det yttersta ansvaret för vår egen och våra näras säkerhet. Samhällets ansvar är att rycka in och hjälpa till när det står utom möjlighet för dig själv klara detta. Detta gäller även i det olycksförebyggande arbetet. Kommunens roll är att ge råd och stöd men även bedriva tillsyn.

Brandskydd i hemmet

Vanliga brandorsaker i hus och lägenheter är torrkokning, bortglömda stearinljus, sängrökning samt barn som leker med elden. Basutrustningen för ett hem bör vara handbrandsläckare (pulver), brandvarnare och en brandfilt.

Brandskyddsföreningen har tagit fram ett stort antal Goda-råd blad där man kan fördjupa sig inom området.

Goda råd-blad

Trafiksäkerhet

Flera hundra personer omkommer och tusentals skadas varje år på de svenska vägarna. Det satsas mycket på trafiksäkerheten men vilken effekt dessa satsningar har för din säkerhet beror till stor del på dig själv. Det är viktigt att du är försiktig i trafiken!

Kommunen har ingen aktiv roll att minska antalet trafikolyckor eller dess konsekvenser, ansvaret för detta har Vägverket. För mer goda råd hänvisar vi till Trafikverkets hemsida och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF.

Säkerhet vid vatten

På Svenska Livräddningssällskapets hemsida finns information och tips för säkerhet vid vatten.

Tips för ökad vattensäkerhet.

Säkerhet för barn och äldre

Arbetet med säkerheten för grupperna barn och äldre är idag prioriterat av bl.a. myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den gemensamma nämnaren är att de ofta är beroende av andra när det gäller deras egen säkerhet.

icon Säkerhet i vardagen – tips på äldre dar (1.73 MB)

Sotning

Rengöring och brandskyddskontroll ingår i Räddningstjänstens ansvar. Det är kommunen och Räddningsnämnden som ansvarar för att sotningen blir gjord. Att ha en fungerande eldstad och utrustning och att elda rätt kring denna är en viktig förebyggande åtgärd. Många av de bränder som inträffar sker nämligen i eldstaden eller i anslutning till den.

Sedan 2004 kan man söka dispens från sotningen (rengöring) om man istället gör den på egen hand. En sådan dispens lämnas av räddningstjänsten.

pdf Ansökan egen sotning (182 KB)