Många i Åre kommun är intresserade av att installera solceller på sina fastigheter. Om solcellerna är lovpliktiga eller inte är en komplex fråga och måste bedömas från fall till fall. I Plan- och bygglagen finns inte solceller specifikt nämnda, däremot finns krav på lovplikt om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt inom ett detaljplanelagt område.

Vad menas med avsevärd påverkan?

Det kan bland annat syfta till byggnadens nuvarande utseende och solcellernas påverkan på byggnadens gestaltning. En annan del i bedömningen är hur omgivningen ser ut, i vilken omfattning, samt hur och var på fastigheten solcellerna skall placeras.

Utanför detaljplanelagt område kan lovplikt fortfarande gälla. Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Förbudet mot förvanskning enligt Plan- och bygglagen kan även gälla andra anläggningar än byggnader, om anläggningarna genom sin storlek eller funktion kan ha en betydande inverkan på omgivningen.

Exempelvis kan områden som omfattas av riksintresse för kulturmiljö kräva lovplikt för solceller.

Vi uppmanar dig som vill installera solceller på din fastighet att söka bygglov, enligt lag har sökande rätt att få sin fråga prövad och ges ett beslut, även om det visar sig att det sökta inte kräver lov.

Därför bör du söka bygglov för dina solceller

  • Om solcellerna inte bedöms vara lovpliktiga är beslutet kostnadsfritt.
  • En trygghet för dig sökande att du får/inte får installera solcellerna.
  • Om en granne eller annan klagande påpekar att solcellerna stör eller på annat sätt utgör en olägenhet för omgivningen är kommunen skyldiga att göra syn på platsen. Om solcellerna skulle visa sig kräva bygglov kan en sanktionsavgift delas ut.

Rådgivning

Kontakta din lokala energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri opartisk rådgivning kring energi- och klimatfrågor.

  • Telefon: 063-14 76 80
  • E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Webbplats: www.energirad.se