En del av industriområdet i Järpen (Järpen 9:154) är sedan tidigare utpekat av Naturvårdsverket som ett av länets mest förorenade områden. Med anledning av detta kommer nu området att saneras, ett arbete som beräknas vara klart 2022.

2004 tog Åre kommun på sig att ta fram en handlingsplan för områdets sanering. 2012 tog Statens Geologiska Undersökningar (SGU) över huvudmannaskapet för saneringsprojektet. Föroreningen kommer från den industriverksamhet som pågick där från slutet av 1800-talet. På området har det bland annat funnits en sulfitfabrik, pappersbruk och ett träsliperi.

Naturvårdsverket beslutade den 20 juni 2019 att ge ett bidrag på 44 miljoner kronor till Länsstyrelsen för saneringen av industriområdet som SGU rekvirerar under projekttiden. Planen är rivning av byggnader på området under 2020 och marksanering under 2021-2022. Bidraget gäller enbart för sanering av området.

I samband med saneringen kommer Åre kommun även ta fram en ny detaljplan för det berörda området. För att kunna nyttja området på bästa sätt kommer till exempel kablar och ledningar att läggas i särskilda stråk. Detaljplanen kommer också att medföra att flera industritomter frigörs via sanering och planering. Vissa förorenade områden kommer att kunna nyttjas men med restriktioner. Saneringen gör det även möjligt att få till en förbättrad infrastruktur på området.

Mer information

Under hösten kommer Åre kommun och SGU att ha ett inledande möte med berörda aktörer på området.

Läs mer på SGU:s webbplats