Sopkärl

Här samlas den senaste informationen inom avfall för dig som invånare i Åre kommun. 

1 januari 2024: Kommunerna får ansvar att samla in förpackningar från hushåll på återvinningsstationer eller genom fastighetsnära insamling om det redan finns.

 

1 januari 2024: Kommunerna ska också samla in utsorterat matavfall från hushåll och verksamheter. Åre kommun har fått dispens t.o.m. 31/12 2025. 

 

1 januari 2025: Kommunerna ska ordna insamling för textilavfall.

 

1 januari 2026: Kommunerna ska ordna insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser. 

 

1 januari 2026: Obligatorisk utsortering och insamling av matavfall i Åre kommun.

 

1 januari 2027: Kommunerna ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära. Förpackningar som är för stora för kärlen hemma ska kunna lämnas på insamlingsplatser som är lättillgängliga.

 

Sortering av avfall och förpackningar är obligatorisk och gäller både permanentboende, fritidshus och verksamheter. Att sortera ut förpackningar är inget nytt krav, utan det har gällt sedan 1994. Men vi behöver bli bättre för att öka materialåtervinningen. Sedan 1 januari 2024 har kommunen fått helhetsgreppet för all insamling och har ansvaret även för återvinningsstationerna.

Det förändrade insamlingsansvaret blir ett verktyg för att möta EU:s krav på materialåtervinning till år 2030.


Att kommunen får ansvaret medför flera fördelar:

Möjlighet att samordna insamlingen av förpackningar med insamling av mat- och restavfall samt returpapper

Ett tydligare system för hushållen med en sammanhållande part för avfallshanteringen

 

Kan öka återvinningen, minska nedskräpningen och möjliggöra ökad andel återvunnen plast i förpackningar

Den enda skillnaden är att det är kommunen som har ansvar för tömning, städning och allmän skötsel.

 

Du hittar information om återvinningsstationerna på sopor.nu. Här finns uppgifter om städning och tömningar. Du kan även anmäla brister såsom städ- och tömningsbehov.

Förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar och returpapper får inte slängas i sopkärlet, utan ska lämnas för återvinning. Det gäller både för dig som är permanent- och fritidsboende.

 

Du hittar återvinningsstationerna på sopor.nu.

 

Sopor.nu

Förpackningar av papper, plast, metall och glas får inte slängas i avfallskärlet för restavfall (hushållsavfall), utan ska lämnas för återvinning. Även tidningar och returpapper ska lämnas för återvinning.

 

Kommunen ansvarar för att hämta förpackningsavfall, men det är fastighetsägarens (för flerbostadshus) eller styrelsens (för boendeförening) ansvar att se till att det finns möjlighet att lämna förpackningar i närheten av bostaden. Det innebär att fastighetsägare, styrelser för bostadsrätter och samfälligheter behöver planera för förpackningsinsamling och göra plats för insamling senast årsskiftet 2026/2027. Fram tills den bostadsnära förpackningsinsamlingen är införd får de boende hänvisas till återvinningsstationerna.

 

Avfall Sverige har en Handbok för avfallsutrymmen som vi kan rekommendera vid planering av soprum. Tänk på att det krävs bygglov eller bygganmälan för byggnation av soputrymme. Kontakta kommunens Byggenhet (tel. 0647-161 00) innan ni gör några åtgärder.

 

Handbok för avfallsutrymmen

 

Bor du i lägenhet ingår avgifter för sophämtning i din månadsavgift. Det gäller både hyres- och bostadsrättslägenheter, eftersom ansvaret alltid ligger på fastighetsägaren.

Från 1 januari 2024 ska den entreprenör som hämtar förpackningar från hushåll eller samlokaliserade verksamheter* ha uppdrag från kommunen att göra det.

 

Har ni i er fastighet insamling av förpackningar måste ni säkra att den leverantör ni har valt är godkänd av oss.

 

Det företag som är upphandlat och godkänt för insamling av förpackningar fastighetsnära inför årsskiftet 2023/2024 är Lundstams Återvinning AB. Om du har fastigheter i andra kommuner kan det vara andra regler och andra företag som hämtar förpackningsavfallet.

 

*En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som tillsammans med hushåll använder samma avfallskärl för förpackningar. Det kan exempelvis handla om företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i flerbostadshus och som delar kärl för förpackningar med hushållen i huset.

Förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar och returpapper får inte slängas i sopkärlet, utan ska lämnas för återvinning.

 

Kommunen hämtar inte förpackningar från företag och verksamheter. Du som företagare skaffar själv ett hämtningsabonnemang hos något av de återvinningsföretag som finns. Ett annat alternativ är att lämna kostnadsfritt på den mottagningspunkten som finns för företag. För Åre kommun finns den mottagningen i Östersund på Storlienvägen 50.

 

OBS: Återvinningsstationerna är endast till för hushållens förpackningar.