Här hittar du information om vad som gäller vid anläggning eller installation av olika sorters värmepumpar, till exempel luft, berg, jord och sjö.

Vid frågor kontakta miljöavdelningen på 0647-161 00 (kundtjänst) eller mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. När du är redo att anmäla/ansöka skickas handlingarna till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Anmälan/ansökan om installation av värmepump görs via vår e-tjänst: 

E-tjänst: Anmälan/ansökan för installation av värmepump

pdf Blankett: Ansökan eller anmälan värmepumpinstallation (240 KB)

För värmepump som använder luft som värmekälla behövs generellt varken anmälan eller ansökan. Gäller det en större anläggning kan det dock behövas bygglov. Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alternativt ring oss på 0647-161 00 och fråga efter bygghandläggare om du är osäker så svarar vi på dina frågor.

 

Luftvärmepumpar kan orsaka buller, se därför till att placera den så att risken för bullerstörning blir så liten som möjligt, både för dig och dina grannar.

Att installera en värmepump för utvinning av energi ur berg, jord eller sjö är i de flesta fall anmälningspliktigt enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde måste du dock ansöka om tillstånd. Både anmälan och ansökan om tillstånd handläggs av miljöavdelningen.

 

Kontakta alltid miljöavdelningen på 0647-161 00 (kundtjänst) om du är osäker så svarar vi på dina frågor. Byte av värmepump, kompletteringsborrning och andra större ändringar ska också föregås av en anmälan/ansökan.

För att få utvinna energi ur berg, jord eller sjö krävs en komplett ifylld blankett pdf Ansökan eller anmälan värmepumpinstallation (240 KB)  eller anmälan via e-tjänst. Samtliga relevanta fält för den åtgärd du planerar är obligatoriska för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Med anmälan/ansökan måste även dessa handlingar bifogas: 

 
* Situationsplan (klicka här för mer information)
* Grannyttrande (om du planerar att borra inom 10 meter från tomtgränsen eller om din fastighet angränsar till en samfällighet för exempelvis avlopp) 

Fastighetsägaren är ansvarig för alla åtgärder som vidtas på fastigheten.

 

För att inte riskera att vattentäkter, avloppsanläggningar och andra bergvärmeanläggningar skadas bör du hålla ett visst skyddsavstånd. Rekommenderade minsta avstånd.

 

* 30 meter mellan energibrunn och borrad vattenbrunn eller avloppsanläggning

* 20 meter mellan energibrunn och grävd vattenbrunn samt mellan två energibrunnar

* 20 meter mellan jordvärmekollektor och grävd eller borrad vattenbrunn

* 10 meter mellan jordvärmekollektor och avloppsanläggning

* 4 meter från hus, för att undvika skador på dränering och grund.

 

Tänk på att avloppsanläggningar bör ligga nedströms från borrhål för att inte riskera kontaminering av grundvattnet.

 

Misstänker du att din fastighet ligger på förorenad mark eller att det kan finnas fornminnen på din mark är du skyldig att utreda detta innan arbete påbörjas.

Handläggningen av ärendet tar upp till 6 veckor från det att vi har fått in kompletta handlingar, se därför till att skicka in din anmälan/ansökan i god tid innan arbetet ska påbörjas.

 

Om ärendet behöver kompletteras kontaktar vi dig så snart som möjligt.

För anläggningar över 10 MW krävs att du anmäler din anläggning som miljöfarlig verksamhet.

Anmälningspliktiga värmepumpar

Högst 100 kW en fast avgift motsvarande 2h handläggningstid
Högst 500 kW en fast avgift motsvarande 4h handläggningstid
Högst 10 MW en fast avgift motsvarande 6h handläggningstid

 

Tillståndspliktiga värmepumpar

En timavgift motsvarande nedlagd tid i ärendet

 

Timavgiften för 2024 är 1456 kronor.

Det avfall som uppkommer vid borrning, så kallat borrkax, och vatten från borrhålet är normalt att betrakta som rena massor om de inte har förorenats. Borrkaxet/vattnet får läggas på egen eller annans tomt om markägaren tillåter detta. Massorna får inte placeras så att det kan rinna ner i avlopp eller dagvattenbrunnar, eller i diken eftersom ledningarna sätter igen och djur och miljö riskerar att skadas.Ofta ingår det i avtalet med borraren att denne tar hand om avfallet. Entreprenören ska då lämna avfallet till godkänd mottagare.

 

Ofta används en så kallad sedimentationscontainer vid borrning. Borrkax och vatten pumpas till containern varpå sedimentation sker. Efter sedimentation kan vattnet pumpas tillbaka på grönyta (till exempel gräsmatta). Det kvarblivna sedimenterade materialet i containern ska sedan tas omhand på lämpligt sätt. Miljöavdelningen rekommenderar att en container med en kapacitet om åtminstone 10 m3 används.

 

Vägledning för att borra brunn