Kommunen har en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Planen grundar sig på en risk- och sårbarhetsanalys, inom kommunens geografiska område och av all kommunal verksamhet som måste fungera även vid en kris. Exempel på sådana verksamheter är äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola.

För att klara av att bedriva dessa verksamheter i alla lägen övar kommunens förtroendevalda och anställda hantering av elavbrott, naturkatastrofer, IT-haverier med mera.

En kris ska i första hand hanteras inom ordinarie organisation med personal i sin vanliga roll, men i vissa fall, vid en så kallad extraordinär händelse, kan en anpassad organisation vara mer ändamålsenlig. Kommunens krisledning utövas då av en krisledningsnämnd som består av fem ledamöter. Inom tjänstemannaorganisationen leds arbetet av kommunchefen.

pdf Plan för extraordinär händelse samt övriga samhällsstörningar (251 KB)