Utredning och beslut om mottagande i anpassad grundskola följs enligt Skollagen, Särskoleförordningen och Skolverkets allmänna råd.

Vårdnadshavarna eller förskolechef/rektor aktualiserar elev för anpassad grundskola genom att kontakt tas mellan båda parter och att information ges till Chef Barn och elevhälsan.

Beslut om att en elev har rätt att mottas i anpassad grundskola föregås av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Utifrån genomförda bedömningar görs en sammanfattande utredning för att fastställa om eleven tillhör den målgrupp som den anpassad grundskolan är avsedd för. Beslutet tas av Chef Barn och elevhälsan på delegation av Barn- och Utbildningsnämnden.

Vårdnadshavarna ansöker om mottagande i anpassad grundskola och bifogar personbevis där det framkommer var eleven är skriven och vem/vilka som är vårdnadshavare.

Vårdnadshavarna måste lämna sitt medgivande till att barnet ska tas emot i anpassad grundskola.

Beslut

Om kraven för att mottas i anpassad grundskola är uppfyllda får vårdnadshavarna ett beslut om mottagande. Förskolechef/rektor på avlämnande skola och rektor på mottagande skola ansvarar för inskolning i och överlämning till den undervisningsgrupp som eleven ska gå i.

Vårdnadshavaren kan överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Skollagen 28 kap. 12 §