I genomsnitt förbrukar vi ca 200 liter vatten per person och dygn. Det mesta vattnet släpper vi ut i avloppet efter ha förorenat det. Avloppsreningsverk renar vattnet innan det släpps ut i recipienterna, oftast i en sjö. Syftet med reningen är att avskilja fasta ämnen, organiska föreningar och fosfor från avloppsvattnet. Giftiga ämnen i avloppsvattnet kan förorena och förgifta våra sjöar och grundvatten, de kan också störa reningsverkens drift och försämrar slamkvalitén.

Objudna gäster på reningsverk och i din enskilda anläggning är följande; tops, bindor (och tejpremsor som finns på dem), plåster, kondomer, strumpbyxor, fimpar, matrester, tamponger, trasor, kattsand, lösningsmedel, gamla mediciner, och andra kemikalier.Allt det här ska tas om hand på annat sätt och har inget i avloppet att göra.

Hjälp till att skapa ett ännu avloppsvatten, Spola bara ner det som toaletten och avloppet är avsedda för.

Avloppsverk

I kommunen finns 20 stycken kommunala avloppsreningsverk.

Reningsanläggningarna utgörs av två- eller trestegsrening:

Mekanisk rening     

  • Det mekaniska reningssteget tar bort stora föremål och partiklar från avloppsvattnet.

Kemisk rening

  • Det kemiska reningssteget är konstruerat främst för att rena vattnet från fosfor. Om fosfor kommer ut i naturen i stora mängder orsakar det övergödning.

Biologisk rening    

  • Det biologiska reningssteget är konstruerat för att främst rena vattnet från syreförbrukande material (BOD). Det sker genom att mikroorganismer på ett naturligt sätt bryter ner syreförbrukande material. Samma nerbrytning sker i naturen men i reningsverket går det mycket snabbare

Förutom traditionella reningssteg finns också infiltration, markbädd, våtmark och eko-dammar i kommunen.

När vattnet är renat släpps det ut i naturen igen. Ett reningsverk kan inte ta bort alla föroreningar utan en del följer med ut i naturen igen. Det är därför jätteviktigt att inte spola ner fel saker i avloppet.

Om du ska anlägga ett eget avlopp eller har frågor om avlopp kan du läsa mer under Avlopp & slam.