Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om det hos kommunens planavdelning.

pdf Sök planbesked (141 KB)

Din ansökan ska innehålla:

  • Adressuppgifter för den som ansöker
  • Person- eller organisationsnummer
  • Vilka fastigheter som berörs
  • Beskrivning av projektets syfte, karaktär och ungefärliga omfattning (till exempel byggnaders högsta våningsantal och uppskattat antal lägenheter).
  • En karta som visar vilket område som berörs.

Kommunen beslutar om planbesked senast inom 4 månader från den dag då en komplett ansökan kommit in, om inte sökanden och kommunen kommer överens om annat.

När en planansökan kommit in utreds förutsättningarna för området i ansökan. Handläggaren tittar bland annat på hur området är tänkt att användas enligt översiktsplan, områdets förhållande till skyddade områden och villkoren för vatten- och avloppshantering.

Samhällsbyggnadsnämnden fattar därefter beslut om detaljplanearbetet ska påbörjas eller inte och lämnar ett så kallat planbesked. Det beskedet går inte att överklaga.

Kostnader för planbesked

Den ungefärliga kostnaden för ett planbesked ligger någonstans mellan 10 000 till 30 000 kronor. I komplicerade ärenden kan kostnaden bli högre, detta meddelas i sådana fall. Avgiften tas ut även för negativt besked.