Bild: Mörviken

Samråd av förslag till detaljplan för bostäder, tillfällig vistelse, centrum och kontor norr om Kabinbanevägen på fastigheterna Mörviken 1:63 med flera i Åre by.

Planområdets areal är cirka 2,6 hektar. Detaljplanen omfattar del av eller hela fastigheterna Mörviken 1:81, 2:97 och Lien 2:3 som ägs av Åre kommun. Mörviken 1:63, 1:76, 1:77, 1:78, 1:87, 1:88, 1:90, 1:93, samt del av Mörviken 1:37, 1:75 och 1:112.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, tillfällig vistelse, centrum och kontor. Förslaget bedöms vara förenligt med både översiktsplanen för Åre kommun (2017) samt den fördjupade översiktsplanen (2005). Detaljplaneförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan eller betydande påverkan på kulturmiljö, landskaps- och stadsbilden. En miljöbedömning genomförs därför inte. Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Planen var ute på samråd mellan 2019-01-30 till och med 2019-02-24.

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (186 KB)

pdf Plankarta (586 KB)

pdf Planbeskrivning (3.74 MB)

pdf Illustrationskarta (1.50 MB)

pdf Behovsbedömning (254 KB)

pdf Planprogram (6.95 MB)

pdf Planprogram samrådsredogörelse (203 KB)

Utredningar

pdf Dagvatten 2018-12-21 (2.29 MB)

pdf Geoteknisk borrhål 2018-12-04 (1.19 MB)

pdf Geoteknisk MUR 2018-12-04 (886 KB)

pdf Geoteknisk PM 2018-12-04 (968 KB)

pdf Geoteknisk MUR 2018-05-25 (2.20 MB)

pdf Geoteknisk PM 2018-12-25 (1002 KB)

pdf Risk farligt gods 2018-12-21 (5.45 MB)

pdf Trafikalstring 2018-11-06 (550 KB)

pdf Trafikbuller 2018-12-11 (4.13 MB)
 
Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.